Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחיר הקורונה: 30% פחות שיתופי פעולה!

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על הקורונה והשלכותיה באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

מאמר זה נכתב ביחד עם Richard Santos Lalleman ראש מחלקת האיכות והפיתוח בחברת Innovisor.

*  *  *

לאחר שנה שהנגיף הקורונה נמצא עמנו, דומה שיש בידנו מספיק נתונים - שהצטברו ב- בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) - על מנת להבין את השפעתה של הקורונה על שיתופי הפעולה בארגונים.

כדי לגבות את ממצאי הרשת שלנו, ייצרנו שאלון, והפצנו אותו בלינקדאין ובטוויטר:
  • התגובות בטוויטר היו זהות: המצב החמיר.
  • התגובות בלינקדאין לא היו חד משמעיות, ו- 43% אף סברו שהמצב השתפר; לעומת 40% בלבד שסברו שהחמיר.

[לקובץ המאמרים על הקורונה והשלכותיה באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות, לחצו כאן]

[המקור: חברת Innovisor]

ואיך נראו הנתונים שלנו, שנצברו מאבחון ארגונים ב- בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)?

הם דמו מאוד לנתוני הסקר בטוויטר. הממצא המרכזי שלנו הוא, כי שיתופי הפעולה בארגונים הצטמצמו ב- 30%:

[בתמונה: אבחוני הרשת מלמדים על הצטמצמות שיתופי הפעולה בארגונים ב- 30% לפחות! התרשים: חברת Innovisor]

הידלדלות קשרי העבודה בארגון נצפתה גם בישראל...

מאמרם של אורלי איילין כהן ו- יניב פרץ - הקורונה משנה ארגונים. עובדה! - שבחן תוצאות של אבחון ארגוני לפני הקורונה ובמהלכה, לימד על הידלדלות קשרי העבודה ועל נתקים רבים בארגון (ראו במפת הרשת למטה משמאל):
  • בין המנכ"ל לראשי מחלקות;
  • בין ראשי מחלקות לעובדים;
  • בין ראשי המחלקות;
  • ובין העובדים עצמם.
איילין כהן ופרץ מציינים כי לראשונה ניתן לצפות בארגון בתופעה של עובדים מנותקים, שאין להם בכלל קשרים אפקטיביים בתוכו:

[למאמרם של איילין-כהן ופרץ: 'הקורונה משנה ארגונים. עובדה!', לחצו כאן] [להרחבה בנושא קשרי עבודה, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'נתק', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'עובדים מנותקים', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן]

[מפות הרשת: איילין כהן ופרץ]

פגיעה, של 30% בשיתוף הפעולה בארגונים, היא נתון מדהים, שפגיעתו בלכידות הארגונים רבה ומשמעותית!

זהי בעיה ניהולית שמנהלים אינם יכולים להתעלם ממנה. היא מחייבת את המנהלים, להבין את הצורך לעשות שימוש קבוע באבחון ובניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis) ובפעולות אקטיביות ליצירת אופטימיזציה ארגונית!

[לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן]

[בתמונה: אבחוני הרשת מלמדים על הצטמצמות שיתופי הפעולה בארגונים ב- 30% לפחות! מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על הקורונה והשלכותיה באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

מקורות והעשרה