Jeppe Vilstrup Hansgaard: התפטרויות עובדים היא תופעה מדבקת…

מטרתנו הייתה למדוד את ההשפעה של התפטרות של אנשים מרכזיים ברשתות הלא פורמליות. התוצאות היו ברורות יותר מכפי שציפינו. מסתבר שעובדים מרכזיים - במקביל להיותם נכס ארגוני - מהווים גם סיכון: מדדנו עלייה של עד 500% בהסתברות לעזיבת עובדים בששת החודשים שאחרי עזיבתו של עובד דומיננטי. עזיבה מסתבר, היא אחת הפעולות ה'מדבקות' ביותר בארגון!