Jeppe Vilstrup Hansgaard: הקסם שבמעגלים

ככל שהתמקצעתי וצברתי ניסיון באבחון ובשיפור ארגונים, למדתי להעריך עוד ועוד ואת הקסם שבמעגלים, כדרך להאיץ זרימות ארגוניות, ביטול ביורוקרטיות, הימנעות מחיכוכים, הפחתת סיכונים, יצירת לולאות משוב שבאמת עובדות, וכדומה.

שאול שלו: המחברת של דני – כוחה של הנעה חיובית

היועץ המשפחתי הוותיק, שאול שלו, מציע להפוך את מחברת הקשר לכלי של הנעה חיובית, לגבי כל אחד מהילדים המפריעים ביותר, והפחות משתפים פעולה: מחברת אישית של כל תלמיד כזה, שבו המורה כותבת אך ורק התרשמויות חיוביות ממעשים שביצע, קוראת לו, מראה לו את המחברת ומקריאה לו את שנכתב. הדברים צריכים להיכתב ללא סופרלטיבים ובלי למהול את השלילי בחיובי. התוצאות, על פי שלו, לא מאחרות להגיע!