אבי הראל: מיהו ארמי אובד אבי

הבאת ביכורים שמוזכרת בפרשתנו, מראה על ריטואל דתי, של הבאת מיני צומח שונים, שחז"ל קבעו שהם משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, אל המקדש. האיכר שהביא את הביכורים, אמר גם דפוס קבוע של תפילה, שיש בה סקירה היסטורית מתקופת האבות ועד ההתיישבות בארץ כנען...