Valdis Krebs: יש רשתות של קשרי היררכיה; וגם היררכיות ברשתות

הרשתות הארגוניות מביאות לידי ביטוי גם היררכיות פורמליות; אך גם היררכיות לא פורמליות, מרומזות, ששונות מתרשים העץ של הארגון. הן מעניקות לבעלי העוצמה כוח, השפעה ושליטה. את ההיררכיות הללו אנו חייבים לאבחן בניתוח רשתות ארגוניות - Organizational Network Analysis) ONA) - להכיר; לעתים להיעזר בהן; ולעיתים לפרקן...