Krebs & Methot: האסטרטגיה המחודשת של הרשת הארגונית

האופן שבו חברות תתמודדנה עם הקורונה, יעצב את המותג שלהן - ואת תרבותן למשך עשרות שנים. הדבק המחזיק ארגונים, איננו, בהכרח, שטח המשרד הפיזי; אלא הכוח, החוסן והקשר ההדדי של רשת העובדים.תכננו את האסטרטגיה המחודשת שלכם סביבם!

Valdis Krebs: יש רשתות של קשרי היררכיה; וגם היררכיות ברשתות

הרשתות הארגוניות מביאות לידי ביטוי גם היררכיות פורמליות; אך גם היררכיות לא פורמליות, מרומזות, ששונות מתרשים העץ של הארגון. הן מעניקות לבעלי העוצמה כוח, השפעה ושליטה. את ההיררכיות הללו אנו חייבים לאבחן בניתוח רשתות ארגוניות - Organizational Network Analysis) ONA) - להכיר; לעתים להיעזר בהן; ולעיתים לפרקן...

Valdis Krebs: איתור קהילות ידע בארגון

קהילות ידע או קהילות מקצועיות (CoPs - Communities of Practice) הן קהילות שנוצרות בקבוצות אנושיות, כתוצאה מתחומי עניין משותפים ומרצון ללמידה משותפת. יתרונן הגדול בכך שהן משתפות - בנוסף לידע הגלוי - גם ידע סמוי, לא פורמלי ( tacit / informal knowledge). הן ניתנות לאבחון ולניצול, לתועלת הארגון, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)...

Valdis Krebs: חדשנות מתרחשת בצמתי הרשת

עבודה באשכולות מבודדים זה בסדר, אם העולם סביבך לא משתנה. גישור בין האשכולות מאפשר לכולם ללמוד ולהחליף נקודות מבט ורעיונות. חיבורים רוחביים יוצרים הפריה צולבת. במקום בו רעיונות חדשים וידע מגוון מתקבצים יחד, מתגלות הזדמנויות ומתממשות. חדשנות מתרחשת בצמתים!

Valdis Krebs: קשרי היררכיה וקשרי עבודה במערכת הווטסון של IBM

נכון לעכשיו, מערכת ה'ווטסון' של חברת IBM עדיין איננו תחליף לתוכנת ניתוח רשתות ארגוניות מקצועיות. עדיין לא! אבל שמחנו לראות, שאת האלגוריתמים הבסיסיים של ניתוח הרשת, ווטסון מראה בקלות יחסית. בניתוחי עומק, אין מנוס מלהזדקק למערכת מקצועית של ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)...