Jeppe Vilstrup Hansgaard: למה ביצועיהם של ארגונים – המובלים בידי נשים – טובים יותר?

השפעת הניהול הנשי גוברת ככל שהארגון גדול יותר. כפי שמוצג בתרשים למטה, ארגונים בני 100 עובדים בתחת ניהול נשי, הם קוהרנטיים יותר ב- 22% מארגונים דומים תחת ניהול גברי; וארגונים בני 500 עובדים בהובלת נשים, הם קוהרנטיים יותר ב 35%. מכאן שככל שהארגון גדול יותר כך יש השפעה גדולה יותר של מגדר המנהל על הקוהרנטיות שלו...