Valdis Krebs: אריגה של רשת חברתית

נגדיר משולש ברשת חברתית כחיבור בין שלושה אנשים ברשת. "משולש פתוח" הוא מצב שבו אדם אחד מכיר שני אנשים אחרים, שעדיין לא מחוברים זה לזה (ראו תמונת הרשת למטה): X מכיר את Y ו- X מכיר את Z, אבל Y ו- Z לא מכירים אחד את השני. 'אורג' של רשת חברתית (X) עשוי לראות הזדמנות או אפשרות ליצור קשר בין שני האנשים הללו...