Jeppe Vilstrup Hansgaard: חשיבותן של פונקציות תמיכה להשגת שיתוף פעולה חוצה מחלקות

מאמר זה עוסק בחשיבותן של מה שמכונה פונקציות עסקיות תומכות לאפקטיביות הארגונית. נגדיר פונקציות עסקיות תומכות (Support business functions) כפעילויות עזר (תומכות), המבוצעות על ידי הארגון על מנת לאפשר או להקל על פונקציות הליבה העסקיות, את פעילות הייצור שלה. פונקציות עסקיות תומכות רבות עושות שימוש בכלים לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)...