יחזקאלי ואונגר משיח: מיפוי איים של ידע ומיפוי בעלי ידע ספציפי בארגון

'קהילות ידע' משתפות - בנוסף לידע הגלוי - גם ידע סמוי, לא פורמלי (tacit / informal knowledge). לכן, מיפוי קהילות הידע ויכולת ניווטן לטובת הארגון היא שאיפתו של כל ארגון בסביבה תחרותית!