בנייה בלתי חוקית

שלטים בעברית ובערבית - הבנייה במקום הופסקה ולא תתחדש עד לקבלת היתר בנייה

[תצלום מהאתר 'זכרונים' ללא ציון שם הצלם]

בנייה בלתי חוקית היא בנייה בלא היתר בנייה, או בחריגה מהתנאים שנקבעו בהיתר הבנייה. היא נפוצה במיוחד במגזר הערבי בישראל. עבירה קרובה המתבצעת בדרך כלל ביחד עם עבירה זו היא פלישה לקרקעות המדינה.

היתרי בניה קובעים בין היתר את מגבלות הגובה והשטח שעליו יתפרש המבנה ואת ייעודו. אדם - הבונה את ביתו שלא בהתאם לאישור - מכפיף את גודלו וצורתו רק לטעמו האישי, צרכיו ויכולתו, ומתעלם מסטנדרטים כלשהם של בניה. כך ניתן למצוא ביישוב בתים הטרוגניים בגודלם, בצורתם ובפריסתם על פני השטח, לעתים תוך חוסר התחשבות וחוסר השתלבות בסביבה.

יתרה מכך, מתן היתר בניה מהווה תנאי לחיבור המבנה לתשתיות חשמל, מים וטלפון. בתים שנבנו באופן בלתי חוקי מחוברים ברוב הפעמים לתשתיות אלה באופן פיראטי. זאת ועוד, הרחבת מבנה על ידי תוספת בנייה, שאינה מדווחת לרשויות, אינה מובאת בחשבון בעת קביעת גובה תשלום המסים (בעיקר ארנונה), כלומר בעל המבנה אינו משלם את מלוא המס על ביתו. בדרך זו מאבדות הרשויות המקומיות סכומים ניכרים, שיכולות היו לגבות מבעלי המבנים, דבר התורם למצבם הכלכלי הרעוע של הרשויות המקומיות במגזר הערבי.

מקורות והעשרה