האם התגלתה נקודת המפנה בהתפשטותם של רעיונות?

יצירת שינוי כרוכה במאמצים סיזיפיים, שלא תמיד צולחים... מתי ניתן לומר על שינוי שעבר על משוכת המסה הקריטית של התבססות, והוכתר בהצלחה? מדענים גילו שיש נקודת מפנה שלאחריה תהליכי השינוי כבר מאיצים לבדם. היבט חשוב של הממצאים הוא ששיעור בעלי דעה המחויבים - הנדרשים כדי להשפיע על ארגון - הינו כ- 10 אחוזים! המשמעות היא שעבודה עם סוכני שינוי, והגדלתם בהתמדה עד ל- 10% מהארגון, תביא למפנה!