מנהיגות רשתית מהי? חלק שני

[בתמונה: מנהיג (זכר שליט / זכר אלפא) של להקת זאבים... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Tambako The Jaguar לאתר flickr]

[מאמר זה נכתב ביחד עם אינג' שרית אונגר-משיח]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

[בחזרה לתוכן העניינים]

מוקדש למיה ויינשטיין, שהיתה הזרז לארגון מחודש של הערך הזה...

זהו חלקו השני של המאמר, העוסק במה שמכונה, 'מנהיגות רשתית'במאמר הקודם תיארנו את הבעייתיות של תיאוריות המנהיגות הקלאסיות. במאמר זה נסביר, 'מנהיגות רשתית' מהי; כיצד לאבחן אותה וכיצד לעשות בה שימוש.

*  *  *

'ויקיפדיה' (שלתובנותיה - בניגוד לחוקרי אקדמיה רבים - אנו רוחשים כבוד רב) מגדירה מנהיגות כ"יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות. פעולה מנהיגותית, מתקשרת בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי. על כן, היא קשורה בטבורה ליכולת להשפיע על מוטיבציה של אנשים".

בואו נחקור הגדרה זו לעומק...

'מנהיגות' מול 'עוצמה'

מה משמעות המשפט "יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת"? זוהי בדיוק ההגדרה של עוצמה בתורת המערכות המורכבות:

עוצמה (Power) היא מידת היכולת להגשים מטרות בארגון. יכולת - פורמלית או אחרת - של עובד/מנהל או של תת מערכת מורכבת, להניע באמצעים מגוונים גורמים אחרים במערכת לפעול לשם השגת מטרות מסוימות – מערכתיות או אחרות (אפילו אישיות), אם מרצון ואם בכפיה, וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלהם. על כן, עוצמה היא כוח מערכתי / ארגוני בעל ממד אנרגטי, ועוצמה מניעה ארגונים!

[בתמונה: כוח מערכתי/ארגוני בעל מימד אנרגטי... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Tim Green לאתר flickr]

המסקנה המתבקשת היא של קשר משמעותי בין עוצמה לבין מנהיגות!

מנהיגים הם מקור העוצמה והאנרגיה העיקרי של ארגון. אנו יכולים לראות זאת, למשל, בעת חילופי מנהלים. הארגון נדרך ונכנס לתזזית, כאילו החלפנו בטרייה במברשת השינויים החשמלית שלנו. הם מייצרים את עיקר המתח בארגון:

[להרחבה בסוגיית ה'עוצמה' בארגונים, לחצו כאן]

קיימים מרכיבים רבים לעוצמה, להלן חלק מהם:

  • עוצמה ישירה (משמע, הפעלה ישירה של סמכות);
  • עוצמה עקיפה (קרי, השפעה: הפעלת עוצמה ללא צורך בהפעלה ישירה של סמכות);
  • עוצמה פורמלית: עוצמה המוקנית לעובד בתוקף האחריות והסמכות שקיבל בהגדרת תפקידו.
  • עוצמה לא פורמלית: עוצמה שמצליח עובד/מנהל להקנות לעצמו, מעבר לזו שניתנה לו על ידי הארגון.

כמו מדדים אחרים ברשת הארגון, עוצמה - כמו גם כל אחד ממרכיביה - ניתנים למדידה מספרית בעזרת ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA) (ראו דוגמה בתרשים שלפניכם המתאר חלוקת עוצמה בארגון בין מחלקות); והיא נמדדת תמיד ביחס לגורמים נוספים הפועלים באותה סביבה משימתית.

[בתרשים: חלוקה בסדר יורד של העוצמה בין מחלקות בארגון. תצלום התרשים מתוך המערכת לאבחון רשתי DNA-7, חברת TECI]

הביטוי הויזואלי-רשתי לעוצמה - כמו גם למנהיגות - היא הרכזת: ריכוז של עוצמה בידי גורם אחד ברשת. עוצמה זו באה לידי ביטוי בכמות רבה של קשרי גומלין הנכנסים לאותו גורם ברשת (הגורמים המסומנים בעיגול בתרשים הרשת שלמטה:

עוצמה ברשת הארגון

[להרחבה בנושא ה'רכזת', לחצו כאן]

מנהיגות - כמו עוצמהוכמו כל דבר אחר ברשת - נתונה לתהפוכות

כיוון ש'מנהיגות' באה לידי ביטוי ברשת, ורשת היא דינאמית מטבעה, ונתונה לתהפוכות, כך גם המנהיגות: יש אנשים הנראים לנו כנטולי נתונים בסיסיים למנהיגות, אך לפתע בשעת מבחן הרואית, הם מתגלים כמנהיגים של ממש;

וגם להפך: יש אנשים הנראים כמגלמים את כל התכונות הנדרשות למנהיגות, אך ברגע המבחן מותירים בנו אכזבה. בהיבט זה תכונת המנהיגות שונה בגילוייה מתכונות אחרות, כמו כישרון מוזיקלי, או כישרון אתלטי, לגביהן מצויים בידינו קריטריונים לבחינת פוטנציאל הגלום באדם בתכונות הטמונות בו. היא תופעה מתהווה וחולפת, ללא יכולת להבטיח את רציפותה! האלוף גרשון הכהן כינה זאת: "הממד הדינאמי של תופעת המנהיגות"...(הכהן, 2015).

בטבע, אין הבדל בין עוצמה למנהיגות; אבל, בארגונים יש...

בטבע נקבעת העוצמה בקבוצה בדרך של התארגנות עצמית. הזכר (או הנקבה) השליט/ה (ראו תמונה בתחילת המאמר) הוא / היא מנהיג/ת הקבוצה. מידי שנים קוראים הצעירים תגר על המנהיגות הזו, ומאלצים את המנהיג להילחם עם מעמדו. המנצח - קרי, בעל העוצמה הגבוהה ביותר - הוא המנהיג, עד הפעם הבאה...

ארגון הוא ישות מלאכותית. על כן, הוא 'מסדר' לבעלי תפקיד עוצמה דרך הגדרת דרגה, סמכות ואחריות. אבל, לא די להקנות לאדם סמכות. המבחן האמתי של בעל התפקיד הוא מה יעשה בעוצמה שהופקדה בידו.

לכן, הן הגדרת 'ויקיפדיה' למנהיגות; והן הגדרת תורת המערכות המורכבות לעוצמה שמות דגש על "יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל...

  • למנף את העוצמה שקיבל ולהעצימה באמצעות היכולות האישיות, מחד גיסא;
  • או לבזבז ולהקטין אותה בשל היעדר יכולות רלוונטיות, מאידך גיסא.

לזהות 'מנהיגות' בניתוח רשתי

אם אין זהות בארגונים בין מנהיגות לעוצמה, הרי שמדד העוצמה - שאותו חישבנו בעזרת ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA); ושאת תוצאותיו המחשנו למעלה - לא ייתן לנו תשובה מדויקת לגבי מנהיגותו של מנהל.

נוכל לזהות 'מנהיגות רשתית' על פי ההפרש, שבין העוצמה שקיבל בעל תפקיד, עת נכנס לתפקידו; לעוצמה שצבר עד מועד הבדיקה. זה יאפשר לנו להבין את יכולתו של מנהל לעשות שימוש בעוצמה שקיבל עם כניסתו לתפקיד!

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Lucky Lynda לאתר flickr]

איך נאתר את העוצמה שקיבל מנהל עם כניסתו לתפקיד? אם ניקח קבוצה של מנהלים בעלי מעמד דומה בארגון, או במספר ארגונים דומים, נוכל לטעון כי ממוצע העוצמה שלהם הוא העוצמה הפורמלית, שניתנה להם על ידי הארגון.

קו הממוצע הזה מתואר, לשם המחשה, בתרשים שלמטה: כל מה שמעליו - או מתחתיו - מתאר את תרומתו הסגולית של המנהל - לחיוב ולשלילה - של הסמכות והאחריות שהופקדו בידיו. או במלים אחרות, את העוצמה הבלתי פורמלית, שאינה ניתנת בתוקף כתב המינוי (הסמכות והאחריות שבאה עימה). משמע, את מנהיגותו הרשתית:

המספרים בתרשים הינם הציון של כל בעל תפקיד במנהיגות. הם מתקבלים על ידי חיסור הציון הממוצע של העוצמה מסך העוצמה של כל אחד מהם:

להלן התרשים למטה המחשה נוספת של מדידת מנהיגות בין מנהלים בדרג דומה:

תרשים הרשת שלמטה מתאר ממ"מים בפלוגה ביחידה צבאית, בסדר יורד על פי חלוקת העוצמה ביניהם. ממוצע העוצמה מסומן בקו אדום. מכאן, שניתן לציין מספרית את הציון במנהיגות של כל אחד ממפקדי המחלקות (יחזקאלי ואונגר-משיח, 2014):

האם מנהיג עושה שימוש רק בעוצמה בלתי פורמלית?

נחזור לחקור את הגדרת המנהיגות הקלאסית ב'ויקיפדיה'"יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות..." (המוטיב הזה אינו ייחודי לויקיפדיה, ומופיע ברוב הגדרות המנהיגות הקלאסיות).

פה אנחנו חלוקים על ההגדרות הקלאסיות. למה במינימום סמכות (משמע, במינימום עוצמה ישירה?)?

  • יוזף סטאלין, השליט האימתני של ברית המועצות בתקופת מלחמת העולם השנייה (עליו כתבנו במאמר הראשון בנושא מנהיגות רשתית) עשה זאת תוך הפעלת מקסימום סמכות. האם הרצון הברזל שלו והנכונות להשליטו, ויהי מה, לא היה חלק ממנהיגותו?
  • האם ניתן להפריד את התקיפות שבה ולדימיר פוטין מנטרל את אויביו הפוליטיים מתמונת מנהיגותו?

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Новости Украины לאתר flickr]

  • האם הנהגת סין, משנת 1979 ואילך, שכפתה ביד ברזל את המדיניות של 'ילד אחד למשפחה אחת' - שהפכה את סין למעצמה עולמית - לא הפגינה מנהיגות, דווקא באמצעות אכיפת עוצמה ישירה?

לטעמנו, ההגדרה צריכה להכיל את כל מרכיבי העוצמה, ולא רק את הפעלת העוצמה העקיפה (השפעה) בלבד! סמכות היא אמנם כלי פורמלי שניתן על ידי הארגון. אולם, הנכונות להפעיל סמכות היא כבר אישיותית ומשתנה בין מנהלים!

עתה אנו בשלים להגדיר 'מנהיגות רשתית'

'מנהיגות רשתית' תהיה יכולתו ונכונותו של של אדם - או של קבוצת אנשים - לעשות שימוש בעוצמה שקיבל בתוקף תפקידו, כדי להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת

עתה נתאים את ההגדרה למציאות ימינו, ונקבע כי: 'מנהיגות רשתית' מחייבת:

[להרחבה בנושא 'מיומנות מערכתית' לחצו כאן]

[להרחבה בנושא 'מיומנות רשתית' לחצו כאן]

בעולם הרשתי מנהיגות היא ויראלית: תהליכי צבירת העוצמה יכולים להיות מהירים מאוד. הבעיה היא שבמערכות מורכבות, ככל שהעליה מהירה יותר, כך גדל הסיכוי להיפוך ולקריסה בהתאמה. הישארות בעמדת הנהגה מחייבת מיומנות רשתית: איך בונים רשת, לאורך זמן, ומתחזקים אותה!

נדגיש שוב: 'מנהיגות רשתית' של מנהל ניתנת לכימות / למדידה מספרית: היא נמדדת ביחס לממוצע העוצמה של מנהלים דומים לו, בארגון או בארגונים דומים אחרים.

[בחזרה לתוכן העניינים]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *