פנחס יחזקאלי: פער רלוונטיות – כשל בקריאת המציאות המשתנה

תקציר: פער רלוונטיות (Relevance Gap או Relevancy Gap) הוא הפער שבין מציאות מדומה (פנטזמה), שרואים אדם / ארגון בעיני רוחם, למציאות בפועל. פער זה נוצר כאשר מתקיימת אי הלימה עמוקה בין האופן שבו הם מתארים ותופסים את המציאות לבין המציאות עצמה. פער רלוונטיות מאפיין ארגונים בקיפאון (בסטגנציה). הוא נוצר בארגון כאשר תהליכי קבלת ההחלטות שלו שבויים בידי אוליגרכיה ארגונית, שמנצלת את שליטתה לצבירת עוצמה ולביסוסה; כמו למשל, ביורוקרטיות במצב התנוונות; 'עמותות שבויות'; וכדומה. אחד הסימפטומים של פער רלוונטיות הוא היווצרות 'מפעלי זבל' בחלקים שונים של הארגון...

[בתמונה: לגשר על פער הרלוונטיות... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי Maryam62 לאתר Pixabay]

[בתמונה: לגשר על פער הרלוונטיות... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי Maryam62 לאתר Pixabay]

פער רלוונטיות (Relevance Gap אוRelevancy Gap) הוא הפער שבין מציאות מדומה (פנטזמה), שרואים אדם / ארגון בעיני רוחם, למציאות בפועל. פער זה נוצר כאשר מתקיימת אי הלימה עמוקה בין האופן שבו הם מתארים ותופסים את המציאות לבין המציאות עצמה. פער רלוונטיות מאפיין ארגונים בקיפאון (בסטגנציה).

[לקובץ המאמרים על 'פער רלוונטיות' והשלכותיו, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 3 בנובמבר 2021

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר 'ייצור ידע'.

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

פער רלוונטיות (Relevance Gap או Relevancy Gap) הוא הפער שבין מציאות מדומה (פנטזמה), שרואים אדם / ארגון בעיני רוחם, למציאות בפועל. פער זה נוצר כאשר מתקיימת אי הלימה עמוקה בין האופן שבו הם מתארים ותופסים את המציאות לבין המציאות עצמה.

פער רלוונטיות מאפיין ארגונים בקיפאון (בסטגנציה). הוא נוצר בארגון כאשר תהליכי קבלת ההחלטות שלו שבויים בידי אוליגרכיה ארגונית, שמנצלת את שליטתה לצבירת עוצמה ולביסוסה; כמו למשל, ביורוקרטיות במצב התנוונות; 'עמותות שבויות'; וכדומה.

אחד הסימפטומים של פער רלוונטיות הוא היווצרות 'מפעלי זבל' בחלקים שונים של הארגון. זהו כינוי למכלול פעולות הסרק המבוזבזות של ארגון, שאינן מייצרות ערך: כשלים ונפל בפס הייצור; בזבוז בחומר, באנרגיה, בזמן, במקום, ובמאמצים פקידותיים וניהוליים. ארגונים בריאים נאבקים בתופעה הזו של 'מפעל הזבל' עד חרמה. על כן, 'הר זבל' גדול במיוחד מאפיין ארגונים שמצבם בעייתי. למשל, כאלה הסובלים הארגון שורף אנטרופיה רבה על פעולות סרק ומכלה את משאביו.

[להרחבת המושג, קיפאון - סטגנציה, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'עמותה שבויה', לחצו כאן]  [להרחבה בנושא מפעל הזבל של ארגון, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אוליגרכיה ארגונית', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'עוצמה', לחצו כאן]

[בתמונה: לגשר על פער הרלוונטיות... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי MaxAce לאתר Pixabay]

[בתמונה: לגשר על פער הרלוונטיות... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי MaxAce לאתר Pixabay]

פער רלוונטיות היא מחלה כרונית לנוטה להתפשט בקרב בכירים בארגונים בעלי ביורוקרטיה מפותחת, הסובלים ממה שמכונה מצב מנטלי של קיפאון. על כן, ארגונים צבאיים למשל מועדים ללקות בה.

האוליגרכיה הארגונית - בדרך כלל ביורוקרטיה מוגדלת ומנוונת, המובילה את הארגון תוך שהיא דואגת, בראש ובראשונה, לאינטרסים שלה - מאבדת קשר עם המציאות ואת היכולת להבחין בפער שנפתח בין תפיסת המציאות בפועל למציאות הנתפסת על ידה.

כך נוצר היסט (Drift), קרי, שינוי זוחל בתפיסת המציאות, בין המציאות בפועל לזו הנתפסת על ידי קברניטי הארגון. הארגון מפתח נקודות עיוורון (blind spots)' משמע, נוצרים "אזורים" בתפיסת העולם הארגונית, שהגישה הקיימת בארגון איננה מאפשרת להכיר בקיומo או שהיא מדחיקה את משמעותo באופן מתמשך כך, שלא יאיים על הסדר הקיים. השינוי הזה הוא המוביל לאורך זמן לפער רלוונטיות עמוק בתפקוד הארגון.

[לקובץ המאמרים, הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'נקודת עיוורון', לחצו כאן]

[תרשים: מהו פער רלוונטיות... הכרזה: ייצור ידע]  

[תרשים: מהו פער רלוונטיות... הכרזה: ייצור ידע]

פער הרלוונטיות הוא הביטוי המרכזי של ההיסט, שהולך ונוצר בין הארגון לסביבה המשתנה המוביל להידרדרות ממצב של רלוונטיות ועד חוסר רלוונטיות. אחד הממדים המרכזיים שפער הרלוונטיות מתגלה בהם הוא בפער בין המוצהר בארגון לבין מה שמתרחש בו בפועל.

[המחשה לפער רלוונטיות: בזמן שביתו של הרב עובדיה יוסף בונה מפעל חיים על הקניית השכלה גבוהה לנשים חרדיות ומסורתיות, הנהגת ש"ס הולכת ומתנתקת מן המציאות... כתבה של משה כהן: מנהיגה הרוחני של ש"ס: "לנשים אסור ללמוד באוניברסיטה"...

[המחשה לפער רלוונטיות: בזמן שביתו של הרב עובדיה יוסף בונה מפעל חיים על הקניית השכלה גבוהה לנשים חרדיות ומסורתיות, הנהגת ש"ס הולכת ומתנתקת מן המציאות...]

פער רלוונטיות בטבע...

בטבע, בעלי חיים וצמחים נתקלים בפער הרלוונטיות, כאשר הסביבה שבה הם חיים משתנה, והם אינם ערוכים לכך. כך למשל, עליה, או ירידה של מספר מעלות בטמפרטורה עלולות להיות קריטיות לשרידותם של מינים מסוימים. הם זקוקים לידע, שיקנה להם יתר עמידות בטמפרטורות החדשות. הידע הזה בא לידי ביטוי בשינויים אבולוציוניים אקראיים, שחלים כל העת בהעתקת הדנ"א מדור לדור. שינויים אלה עומדים לאחר מכן למבחן המציאות. אלה שמצליחים לשרוד שורדים, ובאופן כזה, מתקיים מנגנון של שדרוג מתמיד לשמירת השרידות והתפקוד.

אולם, מה קורה כאשר הדינאמיות של האירועים מואצת, והתנאים הופכים מורכבים יותר? מנגנון ההשתנות של האבולוציה הינו, לעיתים, איטי מידי. התוצאה היא שפחות ופחות מצליחים לשרוד. כך לדוגמה, כשליש ממיני עופות הים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה, לאחר שתחום המחייה שלהם הצטמצם ומספרם נמצא בירידה מתמדת כך קורה גם בעולם הארגוני. ארגונים הופכים ללא רלוונטיים ונעלמים. דו"ח של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל משנת 2006 קובע כי רק 47% מהעסקים שורדים בישראל בחמש השנים הראשונות לפעילותם. עסקים קטנים שורדים פחות – רק 30% בחמש השנים הראשונות לפעילותם (יחזקאלי ורזי, 2013, ע' 34)

ובארגונים...

פער רלוונטיות זה עלול להביא להפתעה בסיסית, משמע, כל עולם המושגים והנחות היסוד של הארגון וקברניטיו קורס ברגע אחד, באופן בלתי-צפוי.  נחשפת בפניו, באופן פתאומי, מציאות שאותה לא הכיר, שאותה לא העלה על דעתו ושהוא לא יכול היה להתכונן אליה, (לניר, 1983).

כך, שוגים אנשי הארגון בהבנת המציאות הדינאמית והמשתנה. לקברניט המערכת נדמה שהוא נוהג את ארגונו על דרך המלך (בתרשים שלמטה, משמאל), אולם זוהי מציאות נתפסת, השונה מאוד מהמציאות בפועל. רק כשמתעוררת בעיה קשה, נוכח הארגון בפער שנפער בינו לבין המציאות...

כמעט ובלתי אפשרי להימנע מפער הרלוונטיות, אולם, ניתן להקטין אותו, ככל שניתן, בראש ובראשונה על ידי מודעות לתופעה ולמאפייניה. ובנוסף, חייב הבכיר להחזיק לידו אנשים עצמאים, בעלי כיווני ראיה שונים משלו, שנאמנותם אליו לא תהיה לאמץ את ראיית עולמו, אלא בכך שיתאמצו לחפש מה לא מסתדר בפנטזמה שלו.

[להרחבת המושג: 'הפתעה בסיסית', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן]

[בתמונה: פער רלוונטיות... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי aitoff לאתר Pixabay]

[בתמונה: פער רלוונטיות... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי aitoff לאתר Pixabay]

[לקובץ המאמרים על 'פער רלוונטיות' והשלכותיו, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

העשרה

191 thoughts on “פנחס יחזקאלי: פער רלוונטיות – כשל בקריאת המציאות המשתנה

 1. Pingback: פנחס יחזקאלי: נושא לימוד - ביזנס בולשיט וניהול שטויות - ייצור ידע

 2. Pingback: רוני אקריש: אליטה בסטגנציה מתקדמת - ייצור ידע

 3. Pingback: פנחס יחזקאלי: אבי מעוז התפטר… מי לא ידע את זה קודם? - ייצור ידע

 4. Pingback: פנחס יחזקאלי: איך מתקנים ביורוקרטיה מנופחת? - ייצור ידע

 5. Pingback: פנחס יחזקאלי: עשר כרזות על פוליטיקה, צבא ומדינאות: אוסף 39 - ייצור ידע

 6. Pingback: פנחס יחזקאלי: משטרה - בין מערכת האכיפה לחברה - הרצאה בשני חלקים - ייצור ידע

 7. Pingback: הכל על משטרה בדמוקרטיה באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 8. Pingback: פנחס יחזקאלי: מדינות כושלות וסולם הצרכים של מאסלו - ייצור ידע

 9. Pingback: פנחס יחזקאלי: עשר כרזות על פוליטיקה, צבא ומדינאות: אוסף 38 - ייצור ידע

 10. Pingback: פנחס יחזקאלי: היועצת המשפטית ופרשת מני מזוז - הזורעת רוח קוצרת סופה... - ייצור ידע

 11. Pingback: גרשון הכהן: אין ממשל אפקטיבי בלי היכולת לפעול בתודעת חירום! - ייצור ידע

 12. Pingback: פנחס יחזקאלי: הזורעת רוח קוצרת סופה... - ייצור ידע

 13. Pingback: פנחס יחזקאלי: עשר כרזות על אכיפת חוק – אוסף שביעי - ייצור ידע

 14. Pingback: פנחס יחזקאלי: מדינות כושלות וסולם הצרכים של מאסלו - ייצור ידע

 15. Pingback: פנחס יחזקאלי: תושבי הדרום מעירים את המפכ"ל. מאמר דינמי ומתעדכן - ייצור ידע

 16. Pingback: גרשון הכהן: אין ממשל אפקטיבי בלי היכולת לפעול בתודעת חירום! - ייצור ידע

 17. Pingback: פנחס יחזקאלי: עשר כרזות על פוליטיקה, צבא ומדינאות: אוסף 29 - ייצור ידע

 18. Pingback: פנחס יחזקאלי: מה בין ולדימיר פוטין לאדולף היטלר? - ייצור ידע

 19. Pingback: פנחס יחזקאלי: מה בין ולדימיר פוטין לאדולף היטלר? - ייצור ידע

 20. Pingback: פנחס יחזקאלי: הרדיפה המטומטמת אחרי 'שלום עולמי' - ייצור ידע

 21. Pingback: גרשון הכהן: להסתכל לאויב בעיניים - ייצור ידע

 22. Pingback: דובר במסכה: נתק המשטרה מהציבור משתקף בדוברות המשטרה - ייצור ידע

 23. Pingback: דובר במסכה: נתק המשטרה מהציבור משתקף בדוברות המשטרה - ייצור ידע

 24. Pingback: פיל בחנות חרסינה: כשהזנב מכשכש בכלב - ייצור ידע

 25. Pingback: פיל בחנות חרסינה: כשהזנב מכשכש בכלב - ייצור ידע

 26. Pingback: אורי בר לב: כולם מבינים שהמציאות השתנתה חוץ מפיקוד המשטרה - ייצור ידע

 27. Pingback: פנחס יחזקאלי: ככה נכבוש את הפריפריה בחזרה! - ייצור ידע

 28. Pingback: היינריך הימלר: אנטומיה של פער רלוונטיות - ייצור ידע

 29. Pingback: הכל על אי ודאות והשלכותיה, באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 30. Pingback: נושא לימוד: עידן אי הוודאות - ייצור ידע

 31. Pingback: פנחס יחזקאלי: איך נכבוש את הפריפריה בחזרה? - ייצור ידע

 32. Pingback: פנחס יחזקאלי: מדינות כושלות וסולם הצרכים של מאסלו - ייצור ידע

 33. Pingback: פנחס יחזקאלי: מדינות כושלות וסולם הצרכים של מאסלו - ייצור ידע

 34. Pingback: פנחס יחזקאלי: מדינות כושלות וסולם הצרכים של מאסלו - ייצור ידע

 35. Pingback: פנחס יחזקאלי: אסטרטגיית ההכלה - השלמה והתמודדות תגובתית... - ייצור ידע

 36. Pingback: אסטרטגיית ההכלה: השלמה והתמודדות תגובתית... - ייצור ידע

 37. Pingback: אסטרטגיית ההכלה: השלמה והתמודדות תגובתית... - ייצור ידע

 38. Pingback: גרשון הכהן: אפגניסטן ואנחנו - ייצור ידע

 39. Pingback: פנחס יחזקאלי: ביטול דוחות הקורונה - מתי המשטרה כבר תלמד? - ייצור ידע

 40. Pingback: פנחס יחזקאלי: שיטור בהסכמה - 9 העקרונות של רוברט פיל - ייצור ידע

 41. Pingback: גרשון הכהן: המלחמה בעמון - תום עידן ברית המיעוטים - ייצור ידע

 42. Pingback: גרשון הכהן: המלחמה בעמון - תום עידן ברית המיעוטים - ייצור ידע

 43. Pingback: גרשון הכהן: המלחמה בעמון: תום עידן ברית המיעוטים - ייצור ידע

 44. Pingback: יחזקאלי ואונגר-משיח: ההזדמנות הגדולה של מנהלי משאבי האנוש - ייצור ידע

 45. Pingback: יצחק אדיג'ס: טיפול בבעיות כרוניות בארגונים - ייצור ידע

 46. Pingback: יצחק אדיג'ס: טיפול בבעיות כרוניות בארגונים - ייצור ידע

 47. Pingback: תום בן אהרון: אם נפספס את ההזדמנות הזו זו תהיה בכיה לדורות! - ייצור ידע

 48. Pingback: נושא לימוד: ביזנס בולשיט וניהול שטויות - ייצור ידע

 49. Pingback: Valdis Krebs: הקשר שבין חוסן ליתירות - ייצור ידע

 50. Pingback: נושא לימוד: ביזנס בולשיט וניהול שטויות - ייצור ידע

 51. Pingback: פנחס יחזקאלי: ביזנס בולשיט וניהול שטויות - הרצאה בחלק אחד - ייצור ידע

 52. Pingback: פנחס יחזקאלי: ביזנס בולשיט וניהול שטויות - הרצאה בחלק אחד - ייצור ידע

 53. Pingback: פנחס יחזקאלי: יציבות ניהולית וחוסר יציבות ניהולית - ייצור ידע

 54. Pingback: פנחס יחזקאלי: הרדיפה המטומטמת אחרי 'שלום עולמי' - ייצור ידע

 55. Pingback: דורון מצא: אני לא משפטן; אבל, בהחלט יודע קרוא! - ייצור ידע

 56. Pingback: פנחס יחזקאלי: איוולת בקבלת החלטות - כשל או טבע החיים? - ייצור ידע

 57. Pingback: פנחס יחזקאלי: 'ארגונים מטומטמים' ו'טיפשות לפי הנוהל' - ייצור ידע

 58. Pingback: פנחס יחזקאלי: משטרה - בין מערכת האכיפה לחברה - הרצאה בשני חלקים - ייצור ידע

 59. Pingback: פנחס יחזקאלי: בולשיט עסקי וניהול שטויות - ייצור ידע

 60. Pingback: פנחס יחזקאלי: קצין שיימינג במשטרה - מוטי כהן, בשביל מה היית צריך את זה?? - ייצור ידע

 61. Pingback: יחזקאלי ואונגר-משיח: ההזדמנות הגדולה של מנהלי משאבי האנוש - ייצור ידע

 62. Pingback: הכל על משטרה בדמוקרטיה באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 63. Pingback: מיהו המבקר האמיתי של משטרת ישראל? הרצאה בחלק אחד - ייצור ידע

 64. Pingback: גרשון הכהן: איזו הכשרה צריכים פקידי ממשל בכירים לקבל? - ייצור ידע

 65. Pingback: גרשון הכהן: איזו הכשרה צריכים פקידי ממשל בכירים לקבל? - ייצור ידע

 66. Pingback: הכל על המשטרה, בין מערכת האכיפה לחברה, באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 67. Pingback: נושא לימוד: הבקרה - על ובתוך - משטרת ישראל כמקרה בוחן - ייצור ידע

 68. Pingback: מיהו המבקר האמיתי של משטרת ישראל? הרצאה בחלק אחד - ייצור ידע

 69. Pingback: היינריך הימלר: אנטומיה של פער רלוונטיות - ייצור ידע

 70. Pingback: פער רלוונטיות באתר ייצור ידע - ייצור ידע

 71. Pingback: האם קבוצת קמעונאות האופנה פוקס לוקה בפער רלוונטיות? - ייצור ידע

 72. Pingback: האם קבוצת קמעונאות האופנה פוקס לוקה בפער רלוונטיות? - ייצור ידע

 73. Pingback: נושא לימוד: המשטרה - בין מערכת האכיפה לחברה - ייצור ידע

 74. Pingback: הכל על הסטטיסטיקה המשטרתית באתר ייצור ידע - ייצור ידע

 75. Pingback: משטרה: בין מערכת האכיפה לחברה - הרצאה בשני חלקים - ייצור ידע

 76. Pingback: משטרה: בין מערכת האכיפה לחברה - הרצאה בשני חלקים - ייצור ידע

 77. Pingback: גרשון הכהן: המחלוקת על הסיפוח כמאבק בין פרדיגמות מתחרות - ייצור ידע

 78. Pingback: גרשון הכהן: המחלוקת על הסיפוח כמאבק בין פרדיגמות מתחרות - ייצור ידע

 79. Pingback: גרשון הכהן: המחלוקת על הסיפוח כמאבק בין פרדיגמות מתחרות - ייצור ידע

 80. Pingback: משטרה: בין מערכת האכיפה לחברה - הרצאה בשני חלקים - ייצור ידע

 81. Pingback: יציבות ניהולית וחוסר יציבות ניהולית - ייצור ידע

 82. Pingback: יציבות ניהולית וחוסר יציבות ניהולית - ייצור ידע

 83. Pingback: מנהל מערכתי (Case Manager): משליט הסדר בכאוס הביורוקרטי בימי משבר - ייצור ידע

 84. Pingback: מנהל מערכתי (Case Manager): משליט הסדר בכאוס הביורוקרטי בימי משבר - ייצור ידע

 85. Pingback: שוש קמחי: מנהלים בעידן של חילופי פרדיגמות - ייצור ידע

 86. Pingback: שוש קמחי: מנהלים בעידן של חילופי פרדיגמות - ייצור ידע

 87. Pingback: ההזדמנות הגדולה של מנהלי משאבי האנוש - ייצור ידע

 88. Pingback: ההזדמנות הגדולה של מנהלי משאבי האנוש - ייצור ידע

 89. Pingback: איוולת בקבלת החלטות: כשל או טבע החיים? - ייצור ידע

 90. Pingback: איוולת בקבלת החלטות: כשל או טבע החיים? - ייצור ידע

 91. Pingback: האם המחקר הארגוני מחליף את הייעוץ הארגוני? - ייצור ידע

 92. Pingback: האם המחקר הארגוני מחליף את הייעוץ הארגוני? - ייצור ידע

 93. Pingback: אבי הראל: עמלק כסמל של כאוס ואי ודאות - ייצור ידע

 94. Pingback: אבי הראל: עמלק כסמל של כאוס ואי ודאות - ייצור ידע

 95. Pingback: האם ישראל היא מעצמה? - ייצור ידע

 96. Pingback: הרדיפה המטומטמת אחרי 'שלום עולמי' - ייצור ידע

 97. Pingback: ישר לתוך הקרחון... - ייצור ידע

 98. Pingback: פער הרלוונטיות הגובר של מערכת הביטחון - ייצור ידע

 99. Pingback: קצין שיימינג במשטרה: מוטי כהן, בשביל מה היית צריך את זה?? - ייצור ידע

 100. Pingback: קצין שיימינג במשטרה: מוטי כהן, בשביל מה היית צריך את זה?? - ייצור ידע

 101. Pingback: קצין שיימינג במשטרה: מוטי כהן, בשביל מה היית צריך את זה?? - ייצור ידע

 102. Pingback: מדידה חשובה. צריך רק לדעת למדוד... תשובה לאלוף גרשון הכהן - ייצור ידע

 103. Pingback: מדידה חשובה. צריך רק לדעת למדוד... תשובה לאלוף גרשון הכהן - ייצור ידע

 104. Pingback: מדידה חשובה. צריך רק לדעת למדוד... תשובה לאלוף גרשון הכהן - ייצור ידע

 105. Pingback: 'ארגונים מטומטמים' ו'טיפשות לפי הנוהל' - ייצור ידע

 106. Pingback: דלאל דאוד היא הפיאסקו הגדול של מערכת האכיפה! - ייצור ידע

 107. Pingback: דלאל דאוד היא הפיאסקו הגדול של מערכת האכיפה! - ייצור ידע

 108. Pingback: אבדן הרלוונטיות של דו"חות מבקר המדינה - ייצור ידע

 109. Pingback: אבדן הרלוונטיות של דו"חות מבקר המדינה - ייצור ידע

 110. Pingback: אבדן הרלוונטיות של דו"חות מבקר המדינה - ייצור ידע

 111. Pingback: אבדן הרלוונטיות של דו"חות מבקר המדינה - ייצור ידע

 112. Pingback: חמש סיבות ניהוליות, למה לקחת את דוח בריק ברצינות - ייצור ידע

 113. Pingback: משטרה גרועה? נכון. אבל לא מצורעת! - ייצור ידע

 114. Pingback: הכל על ביורוקרטיה באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 115. Pingback: גרשון הכהן: מה נשתנה? - ייצור ידע

 116. Pingback: גרשון לפסח - ייצור ידע

 117. Pingback: הלקח הניהולי של משה וחג הפסח... - ייצור ידע

 118. Pingback: שוטרים טובים במשטרת חלם! - ייצור ידע

 119. Pingback: מפעל הזבל של אגף החקירות והמודיעין במשטרה - ייצור ידע

 120. Pingback: פער הרלוונטיות הגובר של מערכת הביטחון - ייצור ידע

 121. Pingback: מערכת הביטחון והדרג המדיני: ניתוח ארגוני - ייצור ידע

 122. Pingback: הסיבה העיקרית לא להצביע נתניהו אינה קשורה ישירות אליו! - ייצור ידע

 123. Pingback: ה'רומן' של גרשון הכהן עם שמעון ריקלין - ייצור ידע

 124. Pingback: ה'רומן' של גרשון הכהן עם שמעון ריקלין - ייצור ידע

 125. Pingback: מלחמת יום הכיפורים באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 126. Pingback: "משטרה מנהיגה קהילה" - מאיפה זה בא? - ייצור ידע

 127. Pingback: חמש סיבות ניהוליות למה לקחת את דוח בריק ברצינות - ייצור ידע

 128. Pingback: בריק, וסכנת פער הרלוונטיות של צה"ל - ייצור ידע

 129. Pingback: בריק, וסכנת פער הרלוונטיות של צה"ל - ייצור ידע

 130. Pingback: יאללה לך הביתה, רוני ... - ייצור ידע

 131. Pingback: אהוד נשרי: ארגונים היברידיים - ייצור ידע

 132. Pingback: אהוד נשרי: ארגונים היברידיים - ייצור ידע

 133. Pingback: אנציקלופדיה לבריאות המשטרה - ייצור ידע

 134. Pingback: מפכ"ל נולד? - ייצור ידע

 135. Pingback: חזרנו לפטפוטי ה'מומחים'... - ייצור ידע

 136. Pingback: פער הרלוונטיות של צה"ל: הם שוב קונים מטוסים... - ייצור ידע

 137. Pingback: הצד האחר של דומיננטיות חיל האוויר - ייצור ידע

 138. Pingback: הצד האחר של דומיננטיות חיל האוויר - ייצור ידע

 139. Pingback: עמיר מולנר וה'טמטום המשטרתי' - ייצור ידע

 140. Pingback: דִּיסִידֵנְטים וחשיבותם לארגונים - ייצור ידע

 141. Pingback: הצד האחר של דומיננטיות חיל האוויר - ייצור ידע

 142. Pingback: הצד האחר של דומיננטיות חיל האוויר - ייצור ידע

 143. Pingback: הצד האחר של דומיננטיות חיל האוויר - ייצור ידע

 144. Pingback: מנהיגות היא מושג חמקמק ונתון למניפולציות - ייצור ידע

 145. Pingback: בולשיט עסקי וניהול שטויות - ייצור ידע

 146. Pingback: מנהיגות היא מושג חמקמק ונתון למניפולציות - ייצור ידע

 147. Pingback: שני סבח: ניהול גמיש של עובדים בארגון - ייצור ידע

 148. Pingback: שני סבח: גמישות ארגונית - ייצור ידע

 149. Pingback: אילי גולדברג: בתי סוהר צבאיים בישראל זקוקים לרפורמה - ייצור ידע

 150. Pingback: מהנהלים שלכם כבר נפטרתם? - ייצור ידע

 151. Pingback: שרית אונגר-משיח: תקשורת ארגונית - ייצור ידע

 152. Pingback: מנהיגות רשתית מהי? חלק שלישי - ייצור ידע

 153. Pingback: מנהיגות רשתית מהי? חלק ראשון - ייצור ידע

 154. Pingback: פער הרלוונטיות של הכדור-רגל הישראלי - ייצור ידע

 155. Pingback: שני סבח: ניהול מחלקות וממשקים בארגון - ייצור ידע

 156. Pingback: שני סבח: ניהול מחלקות וממשקים בארגון - ייצור ידע

 157. Pingback: זה מה שקורה כשלוחצים יותר מידי! - ייצור ידע

 158. Pingback: ההזדמנות הגדולה של משטרת ישראל - ייצור ידע

 159. Pingback: רשות השידור: קריסה 'לפי הספר' - ייצור ידע

 160. Pingback: סוף עידן האנטי-אינטלקטואליזם במשטרה? - ייצור ידע

 161. Pingback: אל תטעו: המפץ הגדול באירופה בלתי נמנע! - ייצור ידע

 162. Pingback: אל תטעו: המפץ הגדול באירופה בלתי נמנע! - ייצור ידע

 163. Pingback: אל תטעו: המפץ הגדול באירופה בלתי נמנע! - ייצור ידע

 164. Pingback: המפץ הגדול של אגף החקירות - ייצור ידע

 165. Pingback: איזה אגף צריך להיות הדומיננטי ביותר במשטרה? - ייצור ידע

 166. Pingback: אבי הראל: עמלק כסמל של כאוס ואי ודאות - ייצור ידע

 167. Pingback: האתיקה המקצועית ופער הרלוונטיות של המשטרה - ייצור ידע

 168. Pingback: פער הרלוונטיות של הביורוקרטיה הגדולה מכולם - ייצור ידע

 169. Pingback: ההזדמנות הגדולה של מנהלי משאבי האנוש - ייצור ידע

 170. Pingback: אבי הראל: ההמון והדת כמחוללי הכאוס בחברה - ייצור ידע

 171. Pingback: האם המחקר הארגוני מחליף את הייעוץ הארגוני? - ייצור ידע

 172. Pingback: שוש קמחי: מנהלים בעידן של חילופי פרדיגמות - ייצור ידע

 173. Pingback: למה מפלגת העבודה מתרסקת? - ייצור ידע

 174. Pingback: המשטרות בארצות הברית יזמו שינוי בקוד האתי, עקב ביקורת ציבורית - ייצור ידע

 175. Pingback: המשטרות בארצות הברית יזמו שינוי בקוד האתי עקב ביקורת ציבורית - ייצור ידע

 176. Pingback: קריסתה של אסטרטגיית השיטור הרב תרבותי - ייצור ידע

 177. Pingback: הזובור של השופט דוד רוזן - ייצור ידע

 178. Pingback: שחיטה! - ייצור ידע

 179. Pingback: מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון על פרשת דרכים - ייצור ידע

 180. Pingback: מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון - תמונת מצב - ייצור ידע

 181. Pingback: מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון - תמונת מצב - ייצור ידע

 182. Pingback: המודיעין, הפרדיגמה והפיגוע במצעד יום הגאווה - ייצור ידע

 183. Pingback: המודיעין, הפרדיגמה והפיגוע במצעד יום הגאווה - ייצור ידע

 184. Pingback: פער הרלוונטיות של פרידת דנינו - ייצור ידע

 185. Pingback: לא מלחמה על התרבות וחופש הדיבור אלא על העוצמה! - ייצור ידע

 186. Pingback: נושא לימוד: מנהיגות רשתית - ייצור ידע

 187. Pingback: התרבות הארגונית של המשטרה והרב תרבותיות: פרשת מזל אסתרחן - ייצור ידע

 188. Pingback: התרבות הארגונית של המשטרה והרב תרבותיות: פרשת מזל אסתרחן - ייצור ידע

 189. Pingback: משטרת ישראל, התעוררי! - ייצור ידע

 190. Pingback: מורכבות בניהול בכיר: היום השלישי - ייצור ידע

 191. Pingback: קיץ באוניברסיטת חיפה - היום השני | ייצור ידע

Comments are closed.