המטה לביטחון לאומי

המטה לביטחון לאומי
המטה לביטחון לאומי (המלל) הוקם כמועצה לביטחון לאומי במרץ 1999 על בסיס החלטת ממשלה 4889 וב-29 ליולי 2008 עוגן בחוק המטה לביטחון לאומי כגוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בענייני חוץ וביטחון של מדינת ישראל. זהו גוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בנושא הביטחון הלאומי, הוא שואב את סמכותו מהחוק ופועל על פי הנחיות ראש הממשלה. המל"ל ממוקם בסמוך למשרד ראש הממשלה בירושלים.

ראש המטה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון לאומי כפוף ישירות לראש הממשלה ומדווח לו באופן ישיר על הנעשה בתחום הביטחון הלאומי. לתפקיד היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי הראשון מונה האלוף (במיל') דוד עברי. כיום, מכהן כממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי, תא"ל (מיל') יעקב נגל. המינוי בתוקף עד לקבלת החלטה על ראש מל"ל קבוע.

על פי חוק, המשנה לר' המל"ל הוא ממלא מקומו של ר' המל"ל.

תפקידי המל"ל

תפקידי המטה לביטחון לאומי נקבעו בחוק המל"ל, כדלקמן:
   1. לרכז את עבודת המטה של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ושל כל ועדת שרים אחרת, בענייני החוץ והביטחון;
   2. להכין את דיוני הממשלה וועדותיה כאמור בפסקה (1), להציג את החלופות לגבי נושאי הדיון, נוסף על הצגתן על ידי הגופים הנוגעים בדבר, את ההבדלים בין החלופות ואת משמעותם, כפי שנבחנו על ידיו, וכן את המלצתו המנומקת לחלופה הנבחרת;
   3. לעקוב אחר ביצוע החלטות הממשלה וועדותיה כאמור בפסקה (1) ולדווח על יישומן לראש הממשלה;
   4. להציע לראש הממשלה סדר יום ונושאים לדיון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ולכל ועדת שרים אחרת או הרכב שרים אחר בענייני החוץ והביטחון, ולהמליץ על זימון המשתתפים ועל דרג המוזמנים, לדיוניהן;
   5. להיות אחראי מטעם ראש הממשלה על עבודת המטה הבין-ארגונית והבין-משרדית בענייני החוץ והביטחון, להציג בפניו את החלופות בתחום, את ההבדלים ביניהן ואת משמעותם, כפי שנבחנו על ידיו, ואת המלצתו לראש הממשלה על מדיניות בעניינים אלה, וכן להציג לממשלה את האמור, לפי החלטת ראש הממשלה;
   6. להכין ולהגיש לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, אחת לשנה לפחות, הערכה שנתית ורב-שנתית של המצב המדיני-ביטחוני, וכן להכין הערכות מצב לגבי עניינים המשיקים להן, לרבות חוות דעת וניתוח בתחומי המודיעין השונים, לפי הצורך ובאישור ראש הממשלה; הערכות מצב כאמור וכן הערכות מטעם הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, צבא הגנה לישראל, משרד הביטחון, משרד החוץ והמשרד לביטחון הפנים, יוגשו לראש הממשלה ויידונו בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, לפחות אחת לשנה, באופן האמור בפסקה (2);
   7. להכין את עבודת המטה עבור ראש הממשלה לקראת הדיונים בתקציב הביטחון, וכן כל סעיף תקציב אחר ששר הביטחון, או מי שהוא מינהו לכך, ממונה עליו, בתקציב ששר החוץ ממונה עליו ובתקציב הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, לרבות גיבוש חלופות, על פי סדרי עדיפות מנומקים בראייה כוללת; בחוק זה – "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ; "סעיף תקציב" – כהגדרתו בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב; "תקציב הביטחון" – כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסודות התקציב
   8. להפעיל את המרכז לניהול משברים לאומיים במשרד ראש הממשלה;
   9. לבחון את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל ולהציע לה עדכונים;
   10. לבחון מיזמים ביטחוניים בעלי חשיבות בתחום המדיני-ביטחוני ולהציג את עמדתו בפני הממשלה, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי או כל גוף אחר שיחליט עליו ראש הממשלה, לרבות גיבוש חלופות על פי סדרי עדיפות מנומקים בראייה כוללת, אלא אם כן הורה ראש הממשלה אחרת;
   11. לבצע כל תפקיד מטה אחר בענייני החוץ והביטחון ובתחום אחר שקבע ראש הממשלה.
בנוסף, נקבעו למל"ל תפקידים בהחלטות ממשלה אחרות, וביניהם האחריות על המטה ללוחמה בטרור והתפקידים שהוגדרו לו באופן פרטני.

יעוד 'המטה לביטחון לאומי'

ביצוע עבודת מטה מדינית-ביטחונית אינטגרטיבית עבור ראה"מ והממשלה. במסגרת זו, משמש ראש המל"ל גם כיועץ ראה"מ לביטחון לאומי.

חזון 'המטה לביטחון לאומי'

'המטה לביטחון לאומי' יהיה גוף המטה של ראה"מ והממשלה, במטרה לקדם את הביטחון הלאומי של ישראל באופן המקצועי ביותר על בסיס 'חוק המטה לביטחון לאומי' וערכי 'מגילת העצמאות'; יהווה 'אבן שואבת' לטובי המומחים וישמש גורם מקצועי לשרי ממשלת ישראל.

 ערכי 'המטה לביטחון לאומי'

 • המטה לביטחון לאומי ישרת את ראש הממשלה ואת ממשלת ישראל."
 • "עבודת המטה תשען על עקרונות התכלול, היצירתיות והתכליתיות."
 • "חבר המטה לביטחון לאומי יונע על ידי תחושת שליחות לאומית, ויהיה איש שליושרה, אמינות ואחריות."

העשרה

  • תכנית הערוץ הראשון: האם יש לישראל מוח שלטוני (עורכים: איתי לנדסברג וליאורה עמיר ברמץ; מגיש: יגאל רביד), 7/4/16: תכנית מרתקת אך בעייתית מאוד, כיוון שהיא חסרה את האיפכא מסתברא: התכנית מביעה רצון למה שאנחנו מכנים "מסגור". למיסוד "מוח שלטוני" שיפסיק את תופעת האילתור וההחלטה על פי אינטואיציות או אידיאולוגיות, בבחינת, אם רק היינו מתכננים, הכל היה מסתדר. יש רק בעיה אחת בסיפור הזה, שאיננה מובאת בתכנית: שאין מומחלים לעתיד, ושתכנון מסודר איננו, בהכרח, מקדם (בוודאי שלא מבטיח) הצלחה. הדוגמה הטובה ביותר היא זו האמריקנית: כל ההחלטות האיומות שביצעו הממשלים האחרונים, שגררו את המזרח התיכון לכאוס, היו פרי תכנון... בכל מקרה, שווה צפיה!