Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחלקות המכירות כמערכות אקולוגיות

המעבר של ארגונים מ'מכירת אקדחים' (סוכני מכירות שהם 'זאבים בודדים') למערכת ארגונית אקולוגית, מחייב מעבר ל'מכירות שיתופיות', שבו צוות המכירות מתפקד - וגם מתוגמל - כגוש אחד, בשיתוף פעולה מלא וברמת אמון גבוהה בין מרכיביו; ורק אז, מעבר למערכת ארגונית אקולוגית, שבה מחלקת המכירות פועלת כמתווכת בין הארגון ללקוחותיו...

Jeppe Vilstrup Hansgaard: איזה רשתות ניתן לנתח ניתן לנתח באמצעות העקבות הדיגיטליים שאנו משאירים ברשת?

יש אנשים - וחברות טכנולוגיה - שטוענים, שניתן לנתח רשתות רק באמצעות אותן עקבות הדיגיטליים שאנו משאירים ברשת. האמנם? מניסיוננו בחברת INNOVISOR, רק הרשתות העסקיות ניתנות לניתוח אמין, באמצעות בעקבות הדיגיטליים ברשת.

Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה איננה מתרחשת מעצמה

אם אתם מבקש מאנשים להגיע למשרד כדי ישתפו פעולה יחד, זה לא יקרה לבד, ואין מנוס מביצוע אופטימיזציה של קשרי העבודה ביניהם. אופטימיזציה איננה נוצרת בהתארגנות עצמית, וההגעה למשרד למטרות אלה, תישאר בגדר חובה מתסכלת!

Jeppe Vilstrup Hansgaard: איך השפעה באה לידי ביטוי ברשת?

התבוננו בשני העובדים ברשת הארגונית שמוצגת במאמר, המסומנים באותיות A ו- B: לכאורה, עובדים A ו- B עוצמתיים במידה זהה. לשניהם 6 קשרי גומלין. אבל, מה לגבי איכות קשרי הגומלין הללו? תוכלו לראות במפת הרשת שהשפעתו של עובד B גדולה מהשפעתו של עובד A...

Jeppe Vilstrup Hansgaard: מרכוז או ביזור?

נגדיר את המושג: "מרכוז" (centralization) כריכוז הסמכות והאחריות במקום מרכזי אחת. המושג ההופכי הוא "ביזור" (Decentralization): חלוקת הסמכויות של המרכז לגורמי המשנה. חברת שירותים - המונה מעל 900 עובדים - קיבלה החלטה אסטרטגית לבזר את תהליכי קבלת החלטות שלה...

Jeppe Vilstrup Hansgaard: כשאנשי המפתח בארגון אינם מחוברים…

רוב הארגונים מבצעים סקרים מסורתיים של מעורבות עובדים (engagement survey). אולם, יש מצבים שבהם שיעור המעורבות נראה טוב; רק שקיים נתק בין האנשים הלא נכונים. למשל, בין ראשי המחלקות בארגון. במצבים כאלה, הסקרים לא יצביעו על סיכון למרות שהארגון נקלע לסיכון אסטרטגי; שעלול להתפתח לסערה, תוך חודשים ... או אפילו שבועות!

Jeppe Vilstrup Hansgaard: האם ONA יהפוך מטרנד לשגרת ניהול?

היתרון המובהק הזה של ה- ONA מוביל חדשות לבקרים להערכות מומחים שעד מהרה הוא ישתלט על השוק, ויהפוך מ'טרנד' לשגרת ניהול; אבל, פרדיגמות ישנות מסתבר, מתות ביחד עם האוחזים בהן; והפריצה הזו מתעכבת... האם ONA תעבור מ'טרנד' לשגרת ניהול, בעשור זה? האם תהיה הכרה רחבה בו ככלי ניהולי חיוני? 

Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של פסגת מנהלים

חברת ביוטכנולוגיה עולמית תכננה מפגש מנהלים בכירים מכל שלוחותיה בעולם. הרכב המנהלים כלל 30% נשים. 60% מהם היו חברי מטה הארגון. חברת Innovisor נשכרה על מנת לתכנן את המפגשים באופן שבו תושג אופטימיזציה של קשרי גומלין בין המנהלים הבכירים...