Valdis Krebs: יש רשתות של קשרי היררכיה; וגם היררכיות ברשתות

הרשתות הארגוניות מביאות לידי ביטוי גם היררכיות פורמליות; אך גם היררכיות לא פורמליות, מרומזות, ששונות מתרשים העץ של הארגון. הן מעניקות לבעלי העוצמה כוח, השפעה ושליטה. את ההיררכיות הללו אנו חייבים לאבחן בניתוח רשתות ארגוניות - Organizational Network Analysis) ONA) - להכיר; לעתים להיעזר בהן; ולעיתים לפרקן...

רותם יום טוב: מה בין גן ילדים לבנק? עוצמתם של דפוסים חוזרים ברשת הארגון

תבנית או דפוס חוזר (Pattern) היא מבנה או תהליך כמעט קבועים, החוזרים ונשנים ב- מערכות מורכבות. בניתוח רשתות ארגוניות חשיבותם רבה, כיוון שהם מאפשרים לנו לחזות יתנהגו ארגונים למיניהם, גם אם מדובר בארגונים קוטביים כסניף בנק וכמערכת גני ילדים...

Valdis Krebs: קשרי היררכיה וקשרי עבודה במערכת הווטסון של IBM

נכון לעכשיו, מערכת ה'ווטסון' של חברת IBM עדיין איננו תחליף לתוכנת ניתוח רשתות ארגוניות מקצועיות. עדיין לא! אבל שמחנו לראות, שאת האלגוריתמים הבסיסיים של ניתוח הרשת, ווטסון מראה בקלות יחסית. בניתוחי עומק, אין מנוס מלהזדקק למערכת מקצועית של ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)...

יחזקאלי ואונגר משיח: בהירות של סמכות ואחריות בארגון

בהירות של סמכות ואחריות - או בהירות של קשרי היררכיה - היא מידת המודעות של העובדים מהי הסמכות הישירה שמעליהם; ועבור מי הם מהווים סמכות: עודף סמכותיות בעייתי לארגון, כי הוא מקטין את הגמישות, ומונע מהעובדים שיתוף פעולה. מצד שני, כשהטשטוש גדול מידי, זה עלול ליצור כאוס בתפקוד, ולהקשות על הארגון להשיג את יעדיו...

יחזקאלי ואונגר משיח: שליטה – היכולת להכתיב לאחרים ולפקח עליהם

שליטה (Control) היא הפעלת עוצמה כדי להכתיב לגורמים אחרים את התנהגותם, ולפקח עליהם. הגדרה זו דומה מאוד להגדרת העוצמה: היכולת של גורם מערכת מורכבת, לגרום לאחרים לעשות את רצונו, גם אם רצונם שונה ואפילו אם הדבר מנוגד לאינטרסים שלהם.

שרית אונגר משיח: היררכיה בארגון

פירמידת ההיררכיה הארגונית היא אחד המאפיינים העיקריים לאיכות הארגון ולבריאותו. ארגון במיטבו הוא ארגון שדרג המנהלים בו אינו עולה על 5% מן העובדים. אחוז גבוה יותר של מנהלים, השוכנים בדרגי היררכיה מיותרים, מלמדים על מנגנון שמן, מגושם, המסבך את תהליכי העבודה ומעיד על היווצרות שלטון ביורוקרטיה ושלטון נהלים...

פנחס יחזקאלי: מה קורה לארגון צבאי שההיררכיה שלו נחלשת?

בין השנים 1935-1917 ביצעה ברית המועצות ניסיון אדיר ממדים, לבנות צבא מסוג חדש: פחות היררכי/דיקטטורי ויותר דמוקרטי ומשתף. לקחיו של הניסוי הזה מאלפים, בכל הנוגע לחשיבות קשרי ההיררכיה בארגון...

שרית אונגר-משיח: תקשורת ארגונית

תקשורת ארגונית או תקשורת בארגון (Organizational communication) היא התקשורת (חומר, אנרגיה ומידע) הזורמת בין פרטים ומחלקות בארגונים. לאיכות התקשורת הארגונית יש קשר ישיר לאפקטיביות של הארגון, לפרודוקטיביות שלו ולאיכות תהליכי קבלת ההחלטות בו...