Valdis Krebs: יש רשתות של קשרי היררכיה; וגם היררכיות ברשתות

הרשתות הארגוניות מביאות לידי ביטוי גם היררכיות פורמליות; אך גם היררכיות לא פורמליות, מרומזות, ששונות מתרשים העץ של הארגון. הן מעניקות לבעלי העוצמה כוח, השפעה ושליטה. את ההיררכיות הללו אנו חייבים לאבחן בניתוח רשתות ארגוניות - Organizational Network Analysis) ONA) - להכיר; לעתים להיעזר בהן; ולעיתים לפרקן...

שרית אונגר משיח: היררכיה בארגון

פירמידת ההיררכיה הארגונית היא אחד המאפיינים העיקריים לאיכות הארגון ולבריאותו. ארגון במיטבו הוא ארגון שדרג המנהלים בו אינו עולה על 5% מן העובדים. אחוז גבוה יותר של מנהלים, השוכנים בדרגי היררכיה מיותרים, מלמדים על מנגנון שמן, מגושם, המסבך את תהליכי העבודה ומעיד על היווצרות שלטון ביורוקרטיה ושלטון נהלים...

פנחס יחזקאלי: ארגונים ללא היררכיה

קיצוניות במערכת מורכבת נוטה להוליד קיצוניות הפוכה. דוגמה מרתקת כזה ניתן לראות גם בסוגיית המבנה של ארגונים. ראשוני מומחי הארגון, בתחילת המאה העשרים, כמו מקס ובר ופרדריק וינסלאו טיילור, ראו מבנה אידאלי אחד של ארגון: הביורוקרטיה. ארגון הפוך לחלוטין הוא הארגון נטול ההיררכיה, הקרוי 'הולוקרטיה' (holacracy) או 'ארגון שריג' (Lattice Organization).

פנחס יחזקאלי: הארגון האג'ילי ביותר בעולם

[מתוך האתר Le journal qui Karrtonne; שם האמן אינו מוזכר] אג'יליות אסטרטגית (Strategic Agility) היא אחד המושגים ה'חמים' בתורת הניהול בשנה האחרונה. היא מוגדרת כ"יכולתו של ארגון לנצל באופן מתמשך את ההזדמנויות הנוצרות עקב השינויים והשיבושים בשוק, על ידי קיום היכולת הפנימית לצפות ולהגיב במהירות למתרחש באותם שווקים, על מנת להשיג יתרון תחרותי (Adler, 2012). כדי שיוכל לעשות זאת, עליו…