פנחס פישלר: הולכים לוועדת גולדברג

[בתמונה: המפכ"ל הנכנס. התמונה היא צילום מסך מכתבת כאן 11]

עו"ד פנחס (פיני) פישלר הוא קצין משטרה לשעבר ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בימי ניצב בנימין זיגל. משמש כחבר ועדת הביקורת של לשכת עורכי הדין בישראל.

הוא בעל חמישה תארים אקדמיים, שלושה מהם בהצטיינות, ממייסדי תנועת אומץ, הגן בערכאות שונות על שוטרים וקציני משטרה רבים, פעמים רבות בהתנדבות. לוחם בלתי מתפשר למען טוהר המשטרה והאפקטיביות שלה.

מייסד דף הפייסבוק "משטרת לואי דה פינס". מוציא מידי חודש דו"ח מסכם על חריגות במשטרת ישראל, שהפך חומר חובה בידיהם של אנשי אקדמיה ואזרחים שאכפת להם.

[לדף הפייסבוק, משטרת לואי דה פינס, לחצו כאן]

*   *   *

מפכ"ל הולך ומפכ"ל בא וועדת גולדברג בינתיים נשארת... בפעם שעברה פניתי לוועדת גולדברג בעניין מועמדותו של ניצב צ'יקו אדרי. התוצאות זכורות לכל, כמו העובדה השערורייתית שהוא ממשיך לכהן כמנכ"ל המשרד לביטחון הפנים...

מה תהיינה תוצאות פנייתי הפעם? אינני יודע; אבל את חובתי האזרחית אמלא! הרי הפניה לפניכם:

אקדמות מילין:

"עיקר תפקידה של הועדה המייעצת הוא, אפוא, לבדוק את המינוי המוצע מבחינת טוהר המידות במובנו הרחב של מושג זה, הן מבחינת האדם המוצע לתפקיד, הן מבחינת הגורם הממנה, והן מכל היבט אפשרי אחר שעשויה להיות לו נגיעה לשאלת טוהר המידות הכרוך במינוי. פרשנות רחבה זו של סמכות הועדה המייעצת נובעת מנוסחה של החלטת הממשלה ומהתכלית והמטרות שלשמן הוקמה הועדה. פרשנות זו מתיישבת עם התפיסה המדגישה את חשיבותה של הביקורת המינהלית כאמצעי רב חשיבות לבחינה מעמיקה ויסודית של הסוגיה העומדת לדיון... ביקורת מנהלית כאמור עשויה להיות אף רחבה יותר מן הביקורת השיפוטית, המתמקדת, על-פי טיבה, בבחינה, האם נפל בהחלטה פגם משפטי".

(ראו: בג"ץ 1570/07 עמותת "אומץ" – אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי נ' השר לביטחון פנים ואח', 25 בפברואר 2007).

כך כותב המלומד, הד"ר אסף שפירא, במאמרו: "סמכויות הוועדה למינוי בכירים בשירות הציבורי":

"לפי פסיקת בג"ץ, יש לפרש באופן רחב את מושג "טוהר המידות". לפי פרשנות רחבה זו, טוהר המידות מתייחס ל:

 1. טוהר המידות של המינוי: כלומר, מטרת הוועדה היא להבטיח כי המינוי נעשה משיקולים ראויים של טובת האינטרס הציבורי, ולא למשל בשל זיקה כלשהי בין הממונה לממנה;
 2. טוהר המידות של הממונה: כלומר, מטרת הוועדה היא גם להבטיח שלא ימונה אדםשטוהר המידות שלו פגום;
 3. כל היבט אחר שיש לו נגיעה לטוהר המידות הכרוך במינוי". [ההדגשות  שלי – פ.פ.].

יודגש,  ברישא לדברים ובפתיח להם, כפי שהדגשתי, בהופעתי הקודמת, בפני הועדה הנכבדה, בפרשת בחינת מינויו של ניצב בדימוס צ'יקו אדרי (ראו תמונה משמאל) לתפקיד המפכ"ל, לאמור: לא באתי הנה, מתוך כוונה, או מגמה, להכשיל, חלילה, מינוי [כזה או אחר] מתוך מניע או עניין / אינטרס אישי. באתי, משום למלא את חובתי ולהביא בפני הועדה הנכבדה ולידיעתה, מידע אקוטי, מעיק, מכביד, צריך, חיוני וחשוב, המעורר תהיות, בלשון המעטה, כזה המחייב והמתחייב בבחינה ובבדיקה קפדנית /מוקפדת, על ידכם, הכל, על מנת להחליט, "לסנן", האם ראוי לו, למועמד נשוא הפניה שם - ככאן, לכהן בתפקיד הרם, לאור התנהגותו והתנהלותו על פי ועל סמך מידע זה, שיובא, המתחייב  בנקודת זמן זו, בבדיקה ובבחינה על פי אמות מידה כפי שהנחה בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק כמצוטט מעלה [כמובן, גם לאחר שיביא גם את גרסתו – משנתו - כפי ההוגן – כפי המתבקש].

[מקור תמונתו של מנכ"ל המשרד לבט"פ, צ'יקו אדרי משמאל: משטרת ישראל בפייסבוק]

אטען, כי הרשויות עד הנה, יחד ולחוד, הן מח"ש והן מחלקת המשמעת של המשטרה, יחד עם הקצין הבודק (הקבו"ד) שמונה, לא ייחסו חשיבות/משקל/תשומת לב לעניין שהובא אז, לפניהם, באמצעות הח"מ, ושיובא כעת בפני כבודכם, לאמור, דרישת חקר הצריך, "הפוך בו והפוך בו", ואין אלא לצער על כך. בשלה העת לעשות זאת – במעמד כאן.

ועוד אדגיש, למען הסדר הטוב, את שידוע וזכור לי היטב, כפי שפתח בזמנו כב' השופט אליעזר גולדברג ואמר – ובצדק אמר - את הדברים המהדהדים באוזניי עד היום – בפתח הישיבה אז [בעניין ניצב בדימ. צ'יקו אדרי – ישיבה עם מרשי מר רפי רותם]: " זכור נא – כי איננו יושבים כאן - לא כערכאת ערר ולא כערכאת ערעור".

הפרשה [שטויחה] הצריכה בבדיקה ואף בחקירה יסודית:

 ביום 26/07/2019 נתקבל בידי הח"מ, במייל, המידע המצ"ב – המהווה חלק בלתי נפרד מהפנייה כן.

היה זה ערב קידום קצין בדרגת תת ניצב בשם שמעון לביא, לדרגת ניצב. מהמידע עולה מעורבותם של שני קצינים בכירים, ניצב קובי שבתאי וניצב דהיום [אז בדרגת תת ניצב] שמעון לביא (ראו תמונה משמאל).

[תמונתו של ניצב שמעון לביא משמאל נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי לאה לשם. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 4.0]

המידע מייחס התנהלות פלילית חמורה, לכאורה, לשני הבכירים. הוא פותח באמירה הנוקבת הבאה: "לעולם לא נתקלתי בניסיון כה בוטה להעלים מידע מפליל ...".

מהמידע גם עולה כי הנושא הובא לידיעת מח"ש ומשם הועבר למשטרת ישראל, למ"מ המפכ"ל ניצב מוטי כהן שמינה קבו"ד [ניצב אלון לבבי]. לימים, יהיה דיון סוער במח"ש בעקבות ויכוח אודות הצורך לחקור דווקא במחלקה לחקירות שוטרים ולא להעביר להמשך טיפול משטרת ישראל.

מהמידע (אמינותו היא 100%) עולה כי לאורך מספר שנים בוצעו בדיקות ממסופי מאגרי המידע המשטרתיים, בעזרת / באמצעות שליפת נתונים על ידי שוטרים / פקודיהם של אותם שני הבכירים שבתאי ולביא - בהוראתם – באישורם – בהנחייתם – תוך הסוואת הקשר אליהם – הכל לטובת החבר ניצב בדימוס  גבי גל – המכהן בחברת שלמה סיקסט והזקוק לנתונים אלו לצורכי החברה שבה הוא מועסק.

כל זאת, לטובת קצין משטרה בכיר בדימוס – חברם - ניצב בדימוס גבי גל (ראו תמונה משמאל) המכהן כקב"ט בחברת השכרת הרכב שלמה סיקסט.

[תמונתו של ניצב גבי גל משמאל: דוברות המשטרה]

עניין לנו בשליפת מידעים ממאגרי המשטרה, בניגוד לחוק, רק על סמך ולאור היכרות אישית/חברית.

כך נאמר: "שני קצינים אלו ביצעו בדיקות מסוף במאגרי המידע המשטרתיים, בעזרת שוטרים שהיו פקודים שלהם לטובת ניצב בדימוס גבי גל שמכהן בתפקיד קב"ט של חברת שלמה סיקסט להשכרת רכבים; וכיהן בעבר בתפקידים בכירים במשטרת ישראל, והוא חברם של שני קצינים אלו".

וכך נאמר עוד: "ניצב בדימוס גבי גל השתמש במידע אסור זה על מנת לקדם את עסקי החברה שבה כיהן כקב"ט ופעל על בסיס המידע שקיבל באופן בלתי חוקי, ובכך השיג יתרון בולט לחברה שלו. אין לי מושג מה קיבלו שני הקצינים בתמורה".

ועוד נאמר: "הוצאת מידע ממאגרי המשטרה מהווה עבירה חמורה, ובוצע [צ"ל: בוצעה] לאורך שנים. מדובר במאות אלפי בדיקות שאישרו קצינים אלו לפקודיהם לבצע ולהעביר ישירות לניצב גל בטלפון וכל זאת בניגוד לחוק".

[בתמונה: "הוצאת מידע ממאגרי המשטרה מהווה עבירה חמורה, ובוצע [צ"ל: בוצעה] לאורך שנים. מדובר במאות אלפי בדיקות שאישרו קצינים אלו לפקודיהם לבצע ולהעביר ישירות לניצב גל בטלפון וכל זאת בניגוד לחוק". תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

 1. ועוד נאמר: "החומרה היתירה של העניין היא להסתיר את מעורבותם האישית על ידי שימוש בשוטרים שהיו פקודיהם, שהיו בקשר ישיר טלפוני  עם גבי גל ומסרו להם מידע פלילי, וכל זאת באישורם של שני קצינים אלו".
 2. המידע צופה פני עתיד לאמור: "ניצב קובי שבתאי מועמד להיות נציב שב"ס ואולי מפכ"ל".
 3. ביום 05/07/2019 התקבל מידע נוסף, במייל הח"מ, המצ"ב אף הוא.
 4. המידע מספר אודות הדיון הקשה שהתנהל במח"ש לאור ההחלטה התמוהה להעביר את הטיפול למחלקת המשמעת של המשטרה.
 5. מהמידע עולה כי קיימים "מסמכים" בידי המשטרה פנימה היכולים להאיר אור על הפרשה החמורה.
 6. מהמידע עולה כי: "מדובר על שני ניצבים מכהנים שפשעו ושעברו בצורה בוטה על החוק, תוך ניצול פקודיהם. יתרה מכך, פרטיהם של אלפי אזרחים הועברו לידיו של ניצב גבי גל, שדאג לקידום אינטרסי החברה שבה הוא עובד. אצלנו במשטרה קיים חשש מהעובדה שהדברים לא הובאו לשר לבט"פ טרם חתימתו על המינויים האחרונים כדי שלא יטרפד אותם".
 7. ועוד נאמר במידע: "למותר לציין כי אם היה מדובר בשוטר מן המניין שנתפס מבצע עבירה שכזו, הוא מזמן היה מפוטר בבושת פנים מהמשטרה, על אתר".
 8. ואף זאת: "החלטתי לחשוף את העניין ולאור העובדה שקצינים שמעורבים בפלילים אמורים להתקדם ולקבל דרגות בכירות...".
 9. למעלה מן הצורך, אציין: ברור כי אין ולא היה כלל, בסמכותו של הקבו"ד המשטרתי, לזמן / לחקור / לתשאל את האזרח ניצב בדימוס גבי גל ומכאן שלא ניתן היה להצליב בין גרסאות/עדויות ומשכך לא ניתן היה לרדת לחקר האמת ולהוכיח כי ענייננו בכלל במישור הפלילי ולו לכאורה. נדמה, כי מינוי ומסקנות הקבו"ד היו רק מן השפה ולחוץ ולא מתוך כוונה לרדת לחקר האמת.
 10. הועדה הנכבדה מתבקשת לדרוש ולקבל מדוברות המשטרה ומדוברות מח"ש – בפרקליטות המדינה [יחד ולחוד] את שתי ההודעות לתקשורת, שהוציאו בזמנו, ללמד מהן ומתוכנן, עד כמה יש ובצריך, אף בהכרח, רק מהן, כפי לשונן, ללמוד ולהעמיק חקר.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

המשך הטיפול:

 לאור המידע פניתי במכתב,  המצ"ב, מכתב מיום 26/07/2019, הן לפרקליט המדינה והן ליועץ המשפטי לממשלה.

 לאור המידע הנוסף, פניתי במכתב, המצ"ב, מכתב מיום 07/07/2019 לעו"ד דינה זילבר וליועץ המשפטי לממשלה.

מכתב נוסף נשלח ביום 08/07/2019 לעו"ד דינה זילבר וליועץ המשפטי לממשלה.

ביום 16/12/2020 פניתי לעו"ד דינה זילבר במכתב המצ"ב.

 ביום 20/12/2020 פניתי אל שניהם, בכתב המצ"ב.

ביום 20/12/2020 פניתי ליועצת המשפטית של משטרת ישראל, תת ניצב עו"ד איילת אלישר, במכתב המצ"ב.

ביום 21/12/2020 פניתי לראשת מח"ש במכתב המצ"ב.

מצ"ב שני מכתבים / מענים מלשכת היועץ המשפטי לממשלה: האחד מיום 26/06/2019 והשני מיום 15/07/2019. מהמכתבים עולה כי הפניות הועברו לטיפולה של עו"ד דינה זילבר.

[בתמונה: מטייחים... מקור התמונה: Photo by Ksenia Chernaya from Pexels]

למען הדיוק אדגיש: בחלוף זמן [רב] הגיע מענה מלשכת עו"ד דינה זילבר הנכבדה, מענה אותו עם כל הצער, לא הצלחתי לאתר, במשרדי, חרף למאמץ ניכר. פניתי, כמצ"ב, לקבל עותק הימנו. בכל הכבוד, למיטב זכרוני, המענה, על תוכנו, לא שיכנע אותי משלדעתי לא נעשו פעולות חקירה מתבקשות והכרחיות בפרשה, אשר לדעתי, בכל הכבוד,  לא מוצתה, בלשון המעטה, לאמור: טוייחה.

תהיות:

 • מאגרי המשטרה – הפקר המה? "חומר ביד היוצר"? כ"פלסטלינה"? – "מטבע עובר לסוחר"? "לית דין ולית דיין"? "איש הישר בעיניו יעשה"?
 • האם היה בכלל מוסמך ניצב בדימוס גבי גל לקבל את המידע מתוך מאגרי המשטרה?
 • על סמך מה ולמה פונה האזרח ניצב בדימוס גבי גל לשני חבריו הבכירים במשטרת ישראל? האם אין מדובר בקשר על רקע חברי? ב"פרוטקציה", לשמה, ב"קיצורי דרך"?  ב"דלת פתוחה"? הפליה? העדפה? ניצול לרעה?
 • הפניות בטלפון? האמנם? המאסה? הכמות? הצורך? ה"זרימה"?
 • "שיטת העבודה"? "שגרת עבודה" – "שיטה ומעשים דומים" - האמנם כך? הזו הדרך?
 • האם אין מדובר בפגיעה בוטה / גסה בערך השוויון ביחס לחברות מסחריות/פרטיות - מתחרות - אחרות - שאינן "זוכות" לאותו "שירות" ? לאותה "פריבילגיה?

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Sambeetarts לאתר Pixabay]

 • החוק אוסר שליפת מידעים מהמאגר המשטרתי, לצורך העברתו לידיעת / לשימוש גורמים פרטיים בדרך פרוצה זו.
 • על פי איזה נוהל משטרתי אישרו הבכירים מסירת המידע?
 • לאלו צרכים בדיוק נשלפו אותם המידעים ממאגרי המידע המשטרתיים - והועברו לידיים פרטיות?
 • על סמך מה אישרו הבכירים התנהלות שכזו?
 • האם נעשה תיעוד? רישום? היש פיקוח? היש בקרה? הקיים מעקב?
 • מה הפרוצדורה הצריכה / הנוהגת במצב דברים בו גוף פרטי נזקק למידעים פנים משטרתיים מתוך מאגרי המשטרה פנימה?
 • תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז – 2017?
 • חובותיו של בעל מאגר מידע – הרשות להגנת הפרטיות?
 • נוהל ניהול מאגרי מידע ע"פ חוק הגנת הפרטיות [חוק חופש המידע]?
 • חוק הגנת הפרטיות / הפגיעה בפרטיות / הגנה על הפרטיות במאגרי המידע?
 • עבירות מחשב / חוק המחשבים?
 • הפרת אמונים?
 • שימוש לרעה בכח המשרה?
 • קבלת דבר במרמה?
 • קשירת קשר?
 • גילוי בהפרת חובה – חוק העונשין?
 • גילוי בהפרת חוזה – חוק העונשין?
 • גילוי בהפרת אמון – חוק העונשין?
 • גילוי סוד מקצועי – חוק העונשין?
[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי mohamed_hassan לאתר Pixabay]
 • מה היה המניע? "פטריוטיזם" טהור? טובה אישית? היכרות / מחויבות אישית? "חברותא", טובות הנאה? הכרת תודה? מקור ה"מוטיבציה"? – "אחי אתה"? – "קולגה"? – "משלנו"? "חסד נעורים"?.
 • כמה אחרים פוטרו מהמשטרה [בבושת פנים] תוצאי התנהלות דומה מהלך השנים?
 • במסגרת תפקידו כמפכ"ל המשטרה "ישלוט" המועמד, בין היתר על מכלול מאגרי המידע המשטרתיים – הפליליים והאחרים - ונשאל האם לאור הפרשה – יש וניתן יהיה להפקידם - בידיו -  תחת שרביט פיקודו - מכלול  של מאגרים משטרתיים חסויים -  שמורים  - נצורים ביותר במדינת ישראל?
 • ודוק: כתבי אישום במקרים דומים ממש - כנגד שוטרים – קצינים - הן במישור הפלילי והן במישור המשמעתי. ראו – השוו – אמצו - לעניין  ממש - זה פרסומי הרשעות רבות, בביד"ם, בית הדין למשמעת של המשטרה, בעניינים אלו – שוטרים וקצינים במשטרת ישראל [ראו: אתר משטרת ישראל, בית הדין למשמעת של משטרת ישראל] בכל השנים, בחתך רבעוני - "כחול אשר על שפת הים";

[לאתר בית הדין למשמעת, לחצו כאן]

בכל הכבוד, די לקרוא את פסיקת ביד"ם, על פני שנים, והפסיקה, רחבה היא עד מאד, על אמירות קשות ונוקבות של כב' שופטי הביד"ם, קציני משטרה בכירים בהרכבים השונים, אודות חומרת המעשים [בעיני פיקוד המשטרה... ] בכגון דא, חדירה למאגרי המשטרה, שליפת מידע והעברתו לאחרים.

הנה, כך נדמה, לא הכל שווים בפני החוק בבחינת נקשה ולא נרפה: המותר לבכירים אסור על הזוטרים?

פעולות אופרטיביות מתבקשות לענייננו;

אבקש להופיע בפני הועדה הנכבדה ולהשיב על כל שאלה שתשאל.

אבקשכם, מתוקף אחריותכם וסמכותכם,  לזמן [מיוזמתכם] לוועדה הנכבדה שניים ממח"ש דאז:

 • סנ"צ דובי שרצר [אז רפ"ק – חוקר בכיר – ראש זרוע חשיפה]
 • וסנ"צ עמרי נבות [אז רפ"ק – איש מודיעין במח"ש – היום מפקד  ימ"ר את"ן]

שניהם עובדי מדינה, ולשמוע – להתרשם - דרך בלתי אמצעית – זה מקרוב ממש.

ואף, לו תשמע דעתי, לזמן, מיוזמתכם,  גם את סגן ראש מח"ש דאז, עו"ד משה סעדה הנכבד (ראו תמונה משמאל), עובד מדינה אף הוא, אולי יש בידיו להאיר אור נגוהות על הפרשה והתנהלותה, למן המסד ועד לטפחות, באומץ הלב הצריך והמתבקש[1]ללא חשש, מורא או פחד.

[בתמונה משמאל: עו"ד משה סעדה. מקור התמונה: פייסבוק]

כאמור במורם, הועדה הנכבדה מתבקשת לדרוש וקבל מדוברות המשטרה ומדוברות מח"ש – בפרקליטות המדינה [יחד ולחוד] את שתי ההודעות לתקשורת, שהוציאו בזמנו, ללמד מהן ומתוכנן, עד כמה יש ובצריך, אף בהכרח, רק מהן, כפי לשונן, ללמוד ולהעמיק חקר.

 נבקשכם גם - כי תורו – מתוקף אחריותכם כי רבה וסמכותכם;

לדרוש ולקבל לעיונכם את תיק מח"ש – על המידעים – והפעולות שביצעה - אם בצעה – ומה בצעה - לעניין נשוא הפנייה.

 • לדרוש ולקבל עותק מדו"ח הקבו"ד [נאמן למקור] ולברר לא רק את תוכנו אלא גם כיצד התנהל... ודי ברמז[2].
 • לקבל את גרסת מ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן הנכבד, מי שהורה על מינוי הקבו"ד ולשמוע ממנו על אופן ההתנהלות.
 • לדרוש ולקבל פרטים מלאים גם מניצב ששמעון לביא – היום מפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראל.
 • לדרוש ולקבל הסברים ופרטים מלאים – גם מניצב בדימוס גבי גל [גילוי נאות: שירת יחד עם הח"מ ביאח"ה – בתקופת ראש יאח"ה דאז - תנ"צ – כדרגתו אז – לימים ניצב בנימין זיגל ז"ל] אודות הפרשה והפניות שלו [כמנהל בשוק הפרטי - אזרח!] לניצב קובי שבתאי.
 • לברר עם כב' השר לבט"פ – כבוד השר אמיר אוחנה (ראו תמונה משמאל) – האם היה בכלל מיודע/ מודע מצוי ב"סוד" הפרשה המובאת כאן – לפתחכם - ערב הכרזתו על המועמד – ניצב קובי שבתאי – לכהן כמפכ"ל משטרת ישראל - והאם עדכנו אותו – הגורמים הבכירים במח"ש ובמשטרה - בטרם הכרעתו /הצהרתו  הפומבית בדבר בחירת המועמד ובטרם שיגור המועמד הנכבד – בפני הועדה הנכבדה.
[מקור תמונתו של השר לבט"פ אמיר אוחנה: פייסבוק]
 • האם יהיה מוכן המועמד – ניצב קובי שבתאיבשלב זה ממש - להיעתר לדרישתכם - להיבדק בדיקת פוליגרףעדכנית[3] - גם ובהתמקד על שאלות מתבקשות מהפרשה כאן - כפי שתנחו/תמקדו/תנסחו – אולי אף יחד עם ניצב שמעון לביא – ממ"ז צפון - לאור העולה והנגזר מהפרשה המובאת אל פתחכם בנקודת זמן זו.
 • לעניין הצורך בדרישה לבדיקת הפוליגרף - להלן מידע שנשלח לח"מ, הבוקר יום 23/12/2020 – מהלך כתיבת מכתבי זה, ב"ווטסאפ" - מידע החייב והמתבקש בבחינה ובבדיקה משבגדר מידע בלבד הוא: בדיקת הפוליגרף האחרונה שנערכה לניצב קובי שבתאי - לפני כשלוש וחצי שנים[4]. ניצב קובי שבתאי, כך לשון המידע, לא עבר את הבדיקה ונקרא לעשותה שוב. גם בדיקה שניה לא עבר. מפכ"ל המשטרה דאז, רנ"צ רוני אלשיך, כך לשון המידע: "הכשיר את הפוליגרף בדרכים לא דרכים" וכן: "נתבקשו לשמור את הדברים בסוד" [לאמור, במשטרה פנימה]. וכן גם: "כמו כן היו עוד 6 ניצבים שלא הגיעו לפוליגרף למרות הדרישה ונתקבלה הנחייה מאלשיך לא לזמן אותם". וגם זאת נאמר במידע שנשלח לח"מ: "16 תשובות ל- 16 שאלות מתוך בדיקת הפוליגרף התעסוקתי - נמצאו בעייתיות מאד". [בבדיקה כ – 160 שאלות – ללמד על בעייתיות בשיעור של כ – 10%].

[בתמונה: למרות הדרישה ונתקבלה הנחייה מאלשיך לא לזמן אותם... התמונה היא צילום מסך]

הועדה הנכבדה מתבקשת, כאמור במורם, לדרוש לעיונה הן את תיק מח"ש, הן את החומר המצוי במחלקת המשמעת של המשטרה [בראשות רמ"ח משמעת],  הן את דו"ח הקבו"ד [לרבות כתב מינוי הקבו"ד שנמסר בידיו ומסגרת הסמכויות שניתנו לו  על ידי הגורם הממנה – ראו לעניין זה: פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי פקודה מספר 09.04.01 – "קצינים בודקים וועדות בודקות"] והן  לדרוש את עיתוי[5] וממצאי בדיקות הפוליגרף [לרבות התעסוקתי] מידי ראשת יחב"ם, נצ"מ אתי מאירסון.

ודוק: אין בעובדה שגורמים עד הנה, בכירים ככל שיהיו, "הכשירו" את הפרשה,  אולי אף עצמו עין מלראותה, כדי עומקה, כדי שורשה, כדי חומרתה, דק עד דק, משום להוות חסם, חלילה, או לנגוס חלילה, מסמכותה של הועדה הנכבדה "לצלול" ולהעמיק חקר בפרשה כאן – בבחינת שנאמר: "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" [משנה אבות, ה', כב] לצורך ההחלטה: "הכשיר הוא – לצלוח ה'משוכה' – ה'מסננת' - אם לאו" ולכהן במשרה הרמה והחשובה כמפכ"ל הבא של משטרת ישראל ולשמש דוגמה אישית ומופת לפקודיו - בארגון  החשוב לעם ישראל ולמדינת ישראל.

הועדה הנכבדה רשאית  להביא פניה זו לידיעת השר לבט"פ ככל שתמצא לצריך ולנכון.

בסייפא לדברים: מצ"ב מידע   נוסף –  בכתב – שנתקבל לאחרונה ממש במייל - בעניין אחר – "פרשת המתנדב" – "סוחר נשק"  [שמו מצוין בנספח] ניגוד עניינים מובהק - שהובא לידיעתי  לאחרונה - המועבר אף הוא אליכם המצדיק בחינה. המידע מאומת עם מקור נוסף, שהגיע היום למשרדי, שביקש להיוותר בעילום שם.  נציין כי המתנדב, בגילו, אינו אמור לקבל דרגת נצ"מ ויש לבחון את התנהלות המועמד - ניצב קובי שבתאי באשר למאמצים שעשה להעניק לו, בגיל 70 [יליד  1950] דרגת נצ"מ, כמתנדב במג"ב. אגב אורחא, נטען כי טוב ייעשה, באם יישאל המועמד שבפניכם, בבדיקת פוליגרף, אודות טובות הנאה/מתנות אם קיבל, חלילה, מאותו יבואן /סוחר המצוי עימו בקשר חברתי לצד בחינת/שאלת ההמצאות בניגוד עניינים מובנה/מובהק.

בכבוד רב ובב"ח ,

פנחס [פיני] פישלר, עו"ד

 מקורות והעשרה

לוט: הצרופות הצריכות לעניין [כחלק בלתי נפרד מהפניה]

[1] ברור של חקר האמת.

[2] הובא לידיעתי כי התנהלות הקבו"ד בפרשה היתה מהירה, שטחית, מתוך כוונה לסגור את הפרשה בבית פנימה.

[3] ספק אם הצהיר על הפרשה – ספק אם נבדק על הפרשה בדיקת פוליגרף.

[4] למותר לציין כי אז – אותם ימים – לא נולדה הפרשה דכאן.

[5] בחינת הצורך בהשלמת הבדיקה ועדכונה לימים אלו בטרם גיבוש החלטה/המלצה/אישור.

One thought on “פנחס פישלר: הולכים לוועדת גולדברג

 1. מה זה יעזור אם יזמנו את סנ״צ עמרי נבות? מח״ש טייחו עבורו חקירה שהתקיימה בנציבות על מעדים פליליים חמורים בהם עבירות מין אלימות וסמים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *