אורלי ארבל: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים

תקציר: במאמר זה אפרט את רמות הענישה שקבעו בתי המשפט בסוגיות של הפרת זכויות יוצרים. ניתן לראות שבית המשפט משית תשלומים בשלושה תחומים עיקריים: זכויות חומריות, זכויות מוסריות; ו הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי הדין של התובע. קיים גם הבדל בגודל הקנסות המושתים על מפרים שהם אנשים מן השורה, לבין חברות גדולות…

[בתמונה: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]
[בתמונה: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[לאוסף המאמרים על זכויות יוצרים והפרתן, לחצו כאן]

עודכן ב- 11 בינואר 2023

אורלי ארבל היא עורכת דין, והיועצת המשפטית של האתר.

*  *  *

במאמרי הקודם הרחבתי בסוגיית המקרים שבהם רואים החוק והפסיקה במפר זכויות יוצרים כ'מפר תמים'. במאמר הנוכחי אפרט את רמות הענישה שקבעו בתי המשפט בסוגיות הללו, מתוף מקבץ מסוים ואינו מחייב של פסיקות; שרובן, יש לציין, מתמקד במקרים של שימוש בתמונות תוך הפרת זכויות היוצרים.

אבל תחילה לחוק ולמבחנים שהוא מציב

"...

56.  (א)  הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.

           (ב) בקביעת פיצויים לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים אלה:

(1)   היקף ההפרה;

(2)   משך הזמן שבו בוצעה ההפרה;

(3)   חומרת ההפרה;

(4)   הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט;

[בתמונה משמאל: רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים אלהה... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי Ralphs_Fotos לאתר FIXABAY]

(5)   הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט;

(6)   מאפייני פעילותו של הנתבע;

(7)   טיב היחסים שבין הנתבע לתובע;

(8)   תום לבו של הנתבע.

           (ג) לעניין סעיף זה יראו הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כהפרה אחת.

           (ד) השר רשאי, בצו, לשנות את הסכום הקבוע בסעיף קטן (א).

סייגים לתחולה לעניין פיצויים בלא הוכחת נזק (תיקון מס' 5) תשע"ט-2019

[בכרזה: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידיPhotoMasterGreg לאתר flickr]

56א.   (א) הוראות סעיף 56 לא יחולו על אדם שהעמיד לרשות הציבור ברשת האינטרנט יצירה אמנותית שהועמדה קודם לכן לרשות הציבור או שהרשה לאחר להעמיד לרשות הציבור יצירה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   המפר חדל מההפרה בתוך זמן סביר לאחר שקיבל הודעה מבעל הזכות או מי מטעמו בדבר ההפרה;

(2)   היצירה לא הועתקה מקטלוג, שמטרתו מכירה של היצירות הכלולות בו או מתן רישיון לשימוש ביצירות הכלולות בו, שהועמד לרשות הציבור ברשת האינטרנט;

[בכרזה משמאל: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידיPhotoMasterGreg לאתר flickr]

(3)   התקיים אחד מאלה:

(א) הפרת הזכות כאמור לא היתה למטרה מסחרית;

(ב) המפר הוא עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, חברה לתועלת הציבור כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, הקדש כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, ואגודה עותמנית כמשמעותה בחוק העותומני על האגודות, ובלבד שמחזורם אינו עולה על 1,200,000 שקלים חדשים; לעניין זה, "מחזור" – סכום התקבולים מכל מקור וסוג שהתקבלו בשנה האחרונה שחלפה, ולעניין הקדש – סכום ההוצאות השנתי לכל מקור או סוג שהוצאו בשנה האחרונה שחלפה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות אותו סעיף קטן לא יחולו על מוסד ממוסדות המדינה, רשות מקומית, חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, תאגיד שהוקם לפי חוק או על גופים המנויים בסעיף קטן (א)(3)(ב) שמחזורם עולה על הסכום האמור באותו סעיף קטן.

(ג) הוראות סעיף 56 לא יחולו על אלה, ובלבד שהשימוש נעשה במסגרת פעילותם הרגילה, לשם מימוש מטרותיהם ולא למטרה מסחרית:

(1)   מוסדות חינוך מסוג שקבע השר לפי סעיף 29;

(2)   ספריות, ארכיונים וגופים אחרים מסוג שקבע השר לפי סעיף 30(א) או (ג);

(3)   מוזאונים מסוג שקבע השר;

(4)   גופים נוספים כגון אלה המנויים בפסקאות (1) עד (3) שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

[בתמונה: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי TheDigitalArtist לאתר Pixabay]
[בתמונה: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי TheDigitalArtist לאתר Pixabay]

ועתה לפסיקה:

[בתמונה משמאל: ועתה לפסיקה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Peggy_Marco לאתר Pixabay]

מתוך המקבץ הלא מחייב הזה של הפסיקה (שכאמור, עיקרו עוסק בתמונות שזכויות היוצרים שלהן הופרו), ניתן לראות שבית המשפט משית תשלומים בשלושה תחומים עיקריים:

- הפרת זכויות חומריות: הנזק המעשי שנגרם ליוצר מהפרת הזכויות;

- הפרת זכויות מוסריות: הנזק הנגרם מאי אזכור שם היוצר ושלמות היצירה;

- הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי הדין של התובע.

[בתמונה משמאל: ועתה לפסיקה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Peggy_Marco לאתר Pixabay]

מניתוח החומר (ראו בטבלה שלפניכם למטה) עולה כי:

- ממוצע התשלום בגין הפרת זכויות חומריות הוא כ- 15,000 ש"ח (כאשר מוכח תום לב, יורד הסכום לכ- 5000 ש"ח).

- ממוצע התשלום בגין הפרת זכות מוסרית הוא כ- 20000 ש"ח (כאשר מוכח תום לב, יורד הסכום לכ- 5000 ש"ח).

- הוצאות המשפט משתנות: בין 7000 ש"ח ל- 20000 ש"ח.

קיים, מטבע הדברים, גם הבדל בגודל הקנסות המושתים על מפרים שהם אנשים מן השורה, לבין חברות גדולות:

פירוט המקרההסכום שנפסק
השימוש שנעשה על ידי הנתבעת בתמונות שונות שצולמו על ידי התובע במסגרת תכניות טלוויזיה

 

[שמואל רחמני נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ (תא (י-ם) 7036/09)]

נקבע כי הנתבעת ביצעה 7 הפרות. בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 105,000  ₪ (15,000 ₪ לכל הפרה) - בגין הפרת הזכות החומרית. בנוסף בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 20,000  ₪ בגין הפרת הזכות המוסרית. בנוסף נפסק כי הנתבעת תשלם לתובע שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 25,000  ₪ ואת הוצאות המשפט.
תביעה כספית לפיצויים (בסך 180,000 ש"ח) ולמתן צו מניעה קבוע, בגין הפרת זכות מוסרית בשני צילומי סטילס שצילם התובע, שהוא צלם במקצועו. הצילומים צולמו בעקבות הזמנה של רכבת ישראל; אולם נעשה בהם שימוש במסגרת שידורי הבחירות של הליכוד.

 

[תא (י-ם) 40707-04-1 שמואל רחמני נ' מפלגת הליכוד-תנועה לאומית ליברלית (פורסם בנבו)]

נפסק כי על הנתבעת לשלם לתובע סך 20,000 ש"ח בגין הפרת זכותו המוסרית בצילומים. בנוסף נפסק כי על הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 7,000 ש"ח עבור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד גם יחד.
הטלוויזיה החינוכית הישראלית לשלם לתובע, צלם עיתונות במקצועו, פיצויים בסכום המרבי הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק הן בשל הפרת זכות היוצרים שיש לו, על פי הנטען, בתמונה שצילם, ואשר פורסמה במסגרת תכנית טלוויזיה, ששודרה על ידי הנתבעת, והן בשל הפרת הזכות המוסרית, ובסך הכל 200,000 ₪.

 

[ת.א. (י-ם) 32932-05-12 שמואל רחמני נ' הטלוויזיה החינוכית הישראלית (פורסם בנבו)]

נפסק כי התנהלותה הנתבעת אינה נגועה בחוסר תום לב. על כן, חייב בית המשפט את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 5,000 ₪ בגין הפרת זכות היוצרים שלו, וסכום נוסף של 5,000 ₪ בגין הפרת זכותו המוסרית.
צלם מקצועי, צילם שני צילומים באירוע "אוטובוס הדמים". לטענת התובע, הנתבעות - חברות הקשורות לאלג'זירה - עשו שימוש בתמונות אלו ללא אישורו וללא מתן קרדיט.

 

[תא (י-ם) 45542-12-11 שמואל רחמני נ' אלג'זירה אנטרנשיונל לימיטד בע"מ (פורסם בנבו)]

נפסק כי יש לחייב את הנתבעות, יחד ולחוד, לשלם לתובע פיצויים בסכום כולל של 50,000 ש"ח.
 
בנוסף נקבע כי על הנתבעות לשלם לתובע סך 15,000 ש"ח למועד פסק דין זה עבור שכ"ט עו"ד וסכום נוסף של 1,500 ש"ח למועד פסק דין זה עבור הוצאות המשפט.
התובע הינו צלם מקצועי אשר תובע את הפרת זכויות היוצרים שלו וזכויותיו המוסריות בתצלום שהוצג בתערוכה שנערכה על ידי הנתבעת.

 

[ע"א (מחוזי ת"א) 61107-10-10, שמואל רחמני נ' מנהלת ליגת העל בכדורסל לגברים]

בית המשפט פסק פיצויים סטטוטוריים בסך של 30,000 ₪ בגין הפרת זכות היוצרים במסגרת התערוכה והקטלוג.

 

בגין הפרת זכותו המוסרית של התובע בתצלום פסק בית המשפט סך 25,000 ₪.

התובע, צלם עיתונות, הגיש תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים והפרת זכותו המוסרית בצילומים שצילם במהלך מלחמת יום הכיפורים ואחריה.

 

[ת.א. (שלום ת"א) 69995/04 שלמה ערד נ' משכל הוצאה לאור ואח']

ערוץ 10 המפר הראשי חויב ב- 15,000 ש"ח לכל צילום; והוצאת מודן חויבה ב- 10,000 ש"ח לכל צילום.

הטלוויזיה החינוכית נתבעה בגין הפרת זכויות יוצרים בצילום המתעד את כף ידו של מרדכי ואנונו

[ע"א 3038/02 (מחוזי ת"א) זום תקשורת (1992) בע"מ נגד הטלויזיה החינוכית הישראלית]

נפסק כי המשיבה תשלם למערערת סך 18,000 ש"ח בגין זכויות יוצרים וכן הוצאות ושכר טירחת עו"ד בשתי הערכאות בסך 15,000 ש"ח + מ.ע.מ. (לא נתבע פיצוי על זכויות מוסריות).
תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בגין שלושה צילומים שצילם התובע שם בעת ששירת כצלם ביחידת דובר צה"ל במהלך מלחמת יום הכיפורים, ופורסמו בספר שנכתב במלאות 30 שנה למלחמה ללא ציון שמו של התובע. אחד הצילומים פורסם גם על כריכת הספר.

 

[ת"א (מחוזי ת"א) 803-11-10 אילן נ' משכל הוצאה לאור]

התביעה הייתה רק על זכות מוסרית. הנתבע נדרש לשלם 10,000 ש"ח לכל צילום ובסה"כ 30,000 ש"ח לשלושה צילומים.
תביעה לפיצוי בשל הפרת זכות היוצרים המוסרית של התובע, על-ידי הנתבעות, שפרסמו תמונות שצילם ללא מתן קרדיט.

 

[ת"א (מחוזי ת"א) 863-11-10, אילן נ' ידיעות אינטרנט]

התביעה הייתה רק על זכות מוסרית. הנתבעת נדרשה לשלם 14,000 ש"ח לשני צילומים.
[ת"א (מחוזי י-ם) 15665-07-10, שלמה ערד נ' רשות השידור]התביעה הייתה על זכות מוסרית בלבד. הנתבעת נדרשה לשלם 17,000 ש"ח לשני צילומים.
התובע – צלם עיתונות, טבע ואומנות, הגיש נגד הנתבעת – טלטל ערוצי תקשוב בע"מ תביעה, בגין הפרת זכות היוצרים והזכות המוסרית בצילום. במוקד המחלוקת בתיק זה עומדת תמונת שר הביטחון לשעבר, מר עמיר פרץ, אותה צילם התובע בזמן שהלה הביט בתרגיל צבאי, ברמת הגולן, דרך משקפת סגורה.

 

[ת"א 4384-12-13 שריר נ' טלטל ערוצי תקשוב בע"מ]

פיצוי בסך של 6,000 ₪, בגין הפרת זכות היוצרים והזכות המוסרית.
האתר 'תביעות קטנות' מקרה, לפיו תבע רואה חשבון את מתחרהו, שהעתיק קטעים ממאמר מקצועי שפרסם באתרו. לדבריו, הנתבע סרב לפצותו ואמר לו "נראה אותך פונה לבית המשפט, זה ייקח שנים". התובע הראה לנתבע את הדרך המהירה והקלה אל ביהמ"ש לתביעות קטנות...בית המשפט לתביעות קטנות חייב את הנתבע בפיצוי של 10,000 ₪ ללא הוכחת נזק, בצירוף של 500 ₪ הוצאות משפט.

 

[למאמר המלא באתר תביעות קטנות, לחצו כאן]

[לאוסף המאמרים על זכויות יוצרים והפרתן, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

נושאים להעמקה

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *