פנחס פישלר: אלשיך השליח ודיני השליחות

[בתמונה: השליך אלשיך והשולחים, נתניהו וארדן. צילום: קובי גדעון, לע"מ]

עו"ד פנחס (פיני) פישלר הוא קצין משטרה לשעבר ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בימי ניצב בנימין זיגל. הוא בעל חמישה תארים אקדמיים, שלושה מהם בהצטיינות, ממייסדי תנועת אומץ, הגן בערכאות שונות על שוטרים וקציני משטרה רבים, פעמים רבות בהתנדבות. לוחם בלתי מתפשר למען טוהר המשטרה והאפקטיביות שלה. מייסד דף הפייסבוק "משטרת לואי דה פינס". מוציא מידי חודש דו"ח מסכם על חריגות במשטרת ישראל, שהפך חומר חובה בידיהם של אנשי אקדמיה ואזרחים שאכפת להם.

[לדף הפייסבוק, משטרת לואי דה פינס, לחצו כאן]

*   *   *

כשנשאל המפכ"ל רב ניצב רוני אלשיך, ב- 17 באוקטובר 2018, על ידי הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת בר אילן, לרגל פתיחת שנת הלימודים, האם התאכזב מאי הארכת כהונתו, ענה: "לא יודע מה זה מאוכזב או לא. "אמרתי מעל כל במה אפשרית: אני שליח כששולחים אותי. לא ביקשתי להיות מפכ"ל, עשיתי כמיטב יכולתי, וביום שמפסיקים לשלוח אותי, אלך לשליחות אחרת. זה רק מקרב את הטיול להודו. לא הייתה לי עוד חופשת שחרור", התבדח עם הסטודנטים.

ספק, אם אלו, מרביתם רק החלו את שנה א', הספיקו כבר ללמוד את חוק השליחות ואת דיני השליחות בדין העברי. אילו הייתי שם, הייתי מרים אצבע, ושואל את מר אלשיך, בוגר הישיבה, כמה שאלות מתוך החוק והדין העברי, בכל הקשור ל"שלוח אלשיך" ול"שולחת" - ממשלת ישראל:

המפכ"ל וחוק השליחות, התשכ"ה, 1965

אז הנה לפניכם מספר מושגים מתוך חוק השליחות בהקשר הזה של המפכ"ל אלשיך:

דין השליחות:

"שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי העניין, את השולח. משמע, על פי לשון החוק, כישלונך הקולוסלי  הוא בעצם כישלון הממשלה שמינתה אותך? כישלון השר לבט"פ שהמליץ עליך? כישלון ראש הממשלה שתמך בבחירתך?

הקניית השליחות וצורתה:

השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם."

האם ההרשאה שקיבלת כוללת הדלפות מחדרי חקירות? האם היא כוללת 'הצמדות' בת שנה לאילנה דיין ולתכנית 'עובדה'?

היקף השליחות:

"השליחות חלה - באין הגבלה בהרשאה - על כל פעולה הדרושה באופן סביר לביצועו התקין של נושא השליחות, אולם אין היא חלה - באין הרשאה מפורשת לכך - על הליכים לפני בית משפט, בית דין או בורר, ולא על פשרה או ויתור או פעולה בלי תמורה".

האם קיבלת הרשאה לחקור את ראש הממשלה? את השר אריה דרעי? את חבר הכנסת ביתן? האם קיבלת הרשאה שחקירות תודלפנה לתקשורת?

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי Myriams-Fotos לאתר Pixabay]

פעולה ללא הרשאה:

"לא ידע הצד השלישי [צד ג' אליו הגיע השלוח] בשעת הפעולה שהשלוח פועל ללא הרשאה או בחריגה מהרשאתו, הברירה בידו, כל עוד לא נודע לו על אישור הפעולה, לראות את השלוח כבעל דברו או לחזור בו מן הפעולה ולתבוע מן השלוח את נזקו".

האם ציבור מדינת ישראל רשאי כעת לתבוע אותך בגין מכלול הנזקים?

חובת הנאמנות וחובות השלוח:

"קיבל אדם עליו להיות שלוח, חייב הוא לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו; ובאין כוונה אחרת משתמעת ממהות השליחות או מתנאיה יחולו עליו חובות אלו":

אילו הוראות קיבלת? והאם נהגת חובת נאמנות למלא אחר אותן ההוראות, במהלך שלוש שנות כהונתך? כלפי שולחיך? כלפי הציבור?

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי sweetlouise לאתר Pixabay]

וכן:
  • "יגלה לשולח כל ידיעה וימסור לו כל מסמך הנוגעים לנושא השליחות ויתן לו דין וחשבון על פעולותיו".
האם גילית לשרי הממשלה שמינו אותך כל ידיעה? האם מסרת להם כל מסמך? האם נתת להם דין וחשבון על פעולותיך"?... גם מחדרי החקירות...? 
  • "לא יקבל מכל אדם טובת הנאה או הבטחה לטובת הנאה בקשר לנושא השליחות שלא בהסכמתו של השולח":
תגיד, יש לי שאלה, לא הבטיחו לך, כפי שפורסם, לכהן כראש השב"כ, בעתיד? ספר לנו מה הבטיחו ומה לא... מה נאמר לך - מה הובטח לך - ומה אתה אמרת? ספר אל תתבייש.
  • "לא ישתמש לרעת השולח בידיעות או במסמכים שבאו לידו עקב השליחות, ובדרך כלל יימנע מכל דבר שיש בו ניגוד בין טובת השולח ובין טובתו שלו או של אדם אחר".
תגיד, בזמן שליחותך – כהונתך - איך זה מסתדר עם מכלול ההדלפות בתקופת כהונתך?. אתה בכלל זוכר שחובה עליו [על השלוח] – כלומר עליך - להעדיף את עניינו של שולחו על פני עניינו שלו? האם עניינו של ראש הממשלה שיחקרו אותו? תקשיב טוב מר שלוח. את מכיר גם את סעיף התרופות?  (א) "הפר השלוח אחת החובות המוטלות עליו לפי סעיף 8, זכאי השולח לתרופות הניתנות בשל הפרת חוזה. וגם: "פעולה שהשלוח עשה כלפי צד שלישי עקב הפרת חובה כאמור וההפרה הייתה על דעת הצד השלישי, זכאי השולח, נוסף על התרופות האמורות בסעיף-קטן (א), לבטל את הפעולה וכן לתבוע גם מן הצד השלישי את הפיצויים המגיעים לו מן השלוח.

ואת הסעיף הזה אתה מכיר?

נכסים ורווחים; "כל נכס שבא לידי השלוח עקב השליחות מוחזק בידו כנאמן של השולח; והוא, אף אם לא גילה השלוח לצד השלישי את קיומה של השליחות או את זהותו של השולח. וחשוב לא פחות: (ב)  השולח זכאי לכל ריווח או טובת הנאה שבאו לשלוח בקשר לנושא השליחות. אז אם הרווחנו משהו מתקופת כהונתך – תחזיר הכל לשולח. הבעיה שרק הפסדנו... ונזק נגרם...

סיום השליחות:

השליחות מסתיימת בביטולה על ידי השולח או השלוח. במקרה זה, הוחלט כבר, שבדצמבר אתה בבית.

ממאמרו של ד"ר מיכאל ויגודה, הממונה על המשפט העברי במשרד המשפטים, "על השליחות", למדנו אודות מקרה של "אי-ציות להוראות השולח מתוך נאמנות",  את הסיפור הבא:

"אולם יש שתוך כדי ביצוע השליחות, השלוח עומד בפני מציאות שונה מזו שעמדה לנגד עיני שולחו, והוא נבוך: מחד גיסא, מוטלת עליו חובת ציות; אך מאידך גיסא, הוא יודע שאם יציית להוראות השולח ייפגע אינטרס שלו. ונשאלת השאלה: כיצד עליו לנהוג במצב זה? שאלה מעין זו הופנתה לר' שמואל די מודינה (שו"ת מהרשד"ם, חו"מ, סימן נ), מגדולי המשיבים בתורכיה במאה הט"ז. שמעון שלח ביד לוי כמות גדולה של בד משי למָסרה ליהודה, ויהודה היה עתיד לסחור בה ולהעביר את הפדיון לשמעון. לפני ביצוע השליחות, נודע ללוי כי יהודה עומד על סף פשיטת רגל, ויש חשש שאם ימסור לו את הסחורה, ישתלטו עליה הנושים, ויצא שמעון נפסד. אף על פי כן, העדיף לוי לקיים את השליחות ככתבה וכלשונה, ומסר את הסחורה ליהודה. החשש התאמת, ובעלי החובות השתלטו על המשי. מהרשד"ם מגיע למסקנה, שמאחר שידע לוי שקיום דווקני של הוראות שולחו יפגע באינטרסים שלו, היה עליו להימנע מביצוע השליחות, ומשלא עשה כן, הרי הוא נושא באחריות להפסד, והוא כמי שהזיק לסחורה במו ידיו" .

כלומר, האם בעצם, "היזקת" לממשלת ישראל, זו שמינתה אותך, בהצבעה, בהעמדת ראש הממשלה בסיכון של כתב אישום והפללה במספר רב של תיקי חקירה? אולי בעצם באותו הרגע ממש אמור היית להתפטר ולמנוע את "שליחותך"? מה בעצם רציתי להראות כאן? כי בעצם, מר אלשיך, המנטרה השחוקה שלך על שליח, שלוח, שליחות, אינה אלא "חרב פיפיות" ואינך מבין כלל, על מה אתה שח. בכל הכבוד, אתה אינך שליח ציבור. אתה בסה"כ עובד ציבור - פקיד ממונה [בכיר אמנם] שנבחר על ידי הממשלה לכהן כמפכ"ל - וכשל [כישלון קולוסאלי ] ובעצם מעל באותה ה"שליחות" [שאתה מייחס לעצמך] כלפי שולחיו ובעיקר כלפי הציבור.

מקורות

       

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *