התאמת יתר

התאמת יתר התאמת יתר (Overfitting) היא התאמה מדוקדקת מידי של מודל על פי נתוני עבר. התאמה זו מקבעת שגיאות במודל, כי  נתוני העבר כוללים, לא רק אותות מועילים, אלא גם "רעש": מתאמים מקריים בין משתנים שאינם חושפים מערכות יחסים מתמשכות של סיבה ותוצאה (סל ואייזנהרט, ע' 37).

העשרה