הערכה נטו

הערכה נטו 'הערכה נטו' (Net Assessment)  היא גישה אנליטית לתכנון אסטרטגי, שנועדה לתת מענה לחלק מחולשות האנוש המשפיעות על התכנון. במסגרתה, מתבצעת השוואה של קריטריונים משפיעים שונים – איכויות אמצעי הלחימה, כוח האדם, רמת האימון, איכות הדוקטרינה ומרכיבים נוספים – בינינו לבין היריב (ראה המחשה בתרשים המצב). 'הערכה נטו' היא אחת המסגרות העיקריות לניתוח תפיסת הביטחון הלאומי של ארצות הברית, ונעשה בה שימוש על ידי מחלקת הביטחון במשך שנים רבות. הערכה נטו מייסד הגישה הזו הוא אנדרו מרשל (Andrew Marshall), המייסד והמנהל של ה- Office of Net Assessment in the Department of Defense

העמקה