עתירות אסירים

אסיר

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Dennis Jarvis לאתר flickr]

תופעת עתירות האסירים לבתי המשפט צמחה לממדים משמעותיים ביותר, המשפיעים על שב"ס בכיוונים מנוגדים:

 • מחד גיסא, זוהי טרדה עצומה הגוזלת זמן רב – הן משב"ס והן מבתי המשפט – המחייבת מערכת לוגיסטית של שינוע העצורים תחת אבטחה לבתי המשפט, והסתגלות מתמדת של שב"ס לקביעות בתי המשפט.
 • מאידך גיסא, זוהי מערכת היזון חוזר בזמן אמת, שמקנה לבתי המשפט השפעה עצומה על ניהול שב"ס ועל זכויות האסירים בו.

פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב–1971 קובעת כי  אסיר רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו הוא מוחזק (להלן בסימן זה – בית המשפט) עתירה נגד רשויות המדינה ואנשים הממלאים תפקידים על-פי דין בכל ענין הנוגע למאסרו או למעצרו (סעיף 62א), וכי בית המשפט מוסמך ליתן בקשר לעתירה צווים לרשויות המדינה ולאנשים הממלאים תפקידים על-פי דין לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין (סעיף 62ב). החלטה זו נתונה בעיקרון לערעור בפני בית המשפט העליון (סעיף 62ג).

עתירות אסירים-2006

נושאי העתירה של אסירים רבים ומגוונים:

 • יציאה להלוויית בן משפחה או נוכחות בשבעה;
 • יציאה לאירוע משפחתי משמח;
 • יציאה לחופשה ובאילו תנאים;
 • טיפול רפואי, בחירת רופא או סוג רופא;
 • התייחדות עם בת הזוג;
 • השתלבות בתוכנית שיקום;
 • השתתפות בפעילות חינוכית בעל כורחו של האסיר;
 • הזכות לישון על-גבי מיטה;
 • בקשה להכנסת כלב נחיה אל בין חומות הכלא;

ועוד.

מקורות והעשרה