עדות כבושה

עדות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Art Gallery ErgsArt - by Erg לאתר flickr]

עדות כבושה הינה עדות שהעד כבש אותה בלבו וגילה אתה רק בשלב מאוחר יותר. למשל, עדות הניתנת לראשונה בבית המשפט, למרות שהעד נחקר רבות במשטרה, והיו לו הזדמנויות רבות, קודם לכן, לטעון את טענותיו אלה.

פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי משקלה של עדות כבושה וערכה הינם מועטים ביותר. זאת, משום החשש שיש לאמיתותה ומהימנותה של עדות זו [ראה: ע"פ 677/84 דוד אביטן ואח' נ' מ"י , פד"י מא (4) 33].

החריג לכלל בעניין משקלה הראייתי של עדות כבושה הינו מקרה בו נתן העד הסבר משכנע ומתקבל על הדעת לכבישת העדות על ידו. במקרה כזה רשאי בית המשפט (אך לא חייב) לתת בעדותו של העד אמון וליתן לה את המשקל הראייתי כמתחייב בנסיבות ובהתאם לכללי הראיות הרגילים.