פינוי מתקני כליאה

פינוי מתקני כליאה

[התמונה מתוך אתר שב"ס]

בעת סכנה לאסירים ולצוות בית הסוהר, יש צורך לפנותו. סוגיה זו קרויה פינוי מתקני כליאה. סוגיה זו עלתה לדיון ציבורי ונבדקה בעת אסון הכרמל, עת פונה כלא דמון בשל שריפת הענק שהתלקחה בכרמל ואיימה להגיע אליו. במהלך השרפה נספו 36 צוערי קורס הקצינים של שב"ס, אחרי שאוטובוס בו נסעו בסיום פינוי כלא דמון נלכד באש והתלקח.

שירות בתי הסוהר (שבס) קבע מדרג של פקודות לפינוי מתקני הכליאה: הפקודה הארצית, הפקודה המחוזית ופקודת בית סוהר. בפקודות אלה נקבעו כללים מנחים לפינוי אסירים, כללי הדיווח על הפינוי לגורמי שירות בתי הסוהר ולגורמים חיצוניים, סדרי הפינוי, והגורמים המאשרים ואמצעי הפיקוד והשליטה הנדרשים לצורך ניהול אירועים.

על פי הפקודה הארצית, על מפקד המחוז של שב"ס לקבוע, על פי היקף האירוע וחומרתו, אם יש צורך שבית הסוהר יקבל מיחידות שונות במחוז תגבורת של כוח אדם או אמצעי סיוע והוא הגורם המוסמך לאשר את הפעלתם של כוחות תגבור מחוזיים. הפעלת תגבורת בדרג הארצי תהיה באישור נציבות שב"ס בלבד, בין היתר בהתאם להערכות מצב.

בפקודה המחוזית נקבע כי מפקד מבצע הפינוי בדרג מתקן הכליאה הוא מפקד בית הסוהר, ובדרג המחוז - מפקד המחוז. לפי הפקודה המחוזית, קצין המבצעים של המחוז (להלן - קמב"ץ המחוז) אחראי לפעולות התיאום עם יחידת נחשון ועם חטיבת הביטחון בשב"ס לצורך קבלת סיוע באמצעות תגבורת של כוחות ואמצעים, לתיאום מול משטרת ישראל וכוחות הסיוע וההצלה, תיאום עם צה"ל ותיאום בין היחידה המפנה ליחידות הקולטות.

האחריות המוטלת על שב"ס לניהול פינויו של בית סוהר באירוע שרפה רחב היקף, הינה בתוך מסגרת האחריות הכוללת של המשטרה לפיקוד ולשליטה על ניהול האירוע, תוך שיתוף פעולה עם כוחות עזר אחרים וקבלת סיוע מהם.

אסירים

[מקור התמונה]

פקודות להתמודדות עם הפרות סדר בעת פינוי בית סוהר

אחד האיומים שיש להביא בחשבון בעת פינוי אסירים בגין שרפה, הוא הפרות סדר והתפרעויות של אסירים (להלן - הפס"ד). על מנת להיערך להשתלטות על אירועים כאלה קבע שב"ס פקודות מיוחדות שנועדו לתת מענה לאירוע הפס"ד בקנה מידה רחב המתרחש בו זמנית במספר מוקדים[1]. כמו כן הוכנה פקודה משותפת לשב"ס ולמשטרה, אשר נועדה לאפשר התמודדות עם מצב קיצון חמור שבו שב"ס אינו מסוגל להתמודד בכוחות עצמו עם ריבוי זירות שבהן מתרחשות הפס"ד בעת ובעונה אחת[2].

בעקבות אסון הכרמל טען מבקר המדינה, כי לא יושמו לקחים מתרגילים, הנוגעים לפיקוד ושליטה, שחייבו השתלבותו של נציג שב"ס בחפ"ק האחוד; ושיפור הניהול בשטחי הכינוס.

מקורות והעשרה

הערות

[1]        פקודת "נדודי שינה",

[2]        פקודת "סורג" - התמודדות עם הפס"ד רב-זירתי.