ליאור שוחט: משילות וביטחון לאומי – הגדרה משולבת

משילות היא יכולת הקברניטות האזרחית הנבחרת להפעיל את סמכותה הלגיטימית לשם מימושה של מדיניות ביטחון לאומי שהתקבלה בדרך דמוקרטית, תוך אספקה של הנהגה והכוונה מערכתיות, יצירת התנאים המבניים והתהליכיים, העצמת היכולת לפעול, פתרון בעיות ושילוב המשאבים הנדרשים להשגת יעדי הביטחון הלאומי של החברה הישראלית.

ליאור שוחט: השפעת המשילות על הביטחון הלאומי

איומים על משילות ובעיקר אלו הקשורים לסוגיות של חברה, כלכלה וביטחון, מתורגמים בדרך זו או אחרת לאיומים על הביטחון הלאומי. יחד עם זאת חלק לא מבוטל מהבעייתיות מונח בתחומים שאינם הביטחון הלאומי, אלא קשור בעיקר לכשלים מבניים ואחרים בשלטון המרכזי, ברשות המבצעת, ברשויות המקומיות ובכלל השיטה הפוליטית בארץ.

ליאור שוחט: מהי משילות, ומהם חסמי משילות?

משילות (Governance) היא יכולת הממשל להפעיל סמכות לגיטימית לשם מימושה של מדיניות שהתקבלה בדרך דמוקרטית, תוך אספקה של הנהגה והכוונה מערכתיות, יצירת התנאים המבניים והתהליכיים, העצמת היכולת לפעול, פתרון בעיות וכן שילוב המשאבים הנדרשים להשגת היעדים הקיבוציים של החברה.

ליאור שוחט: המשילות והשלכותיה על הביטחון הלאומי

בשני העשורים האחרונים - וביתר-שאת אחרי פרעות תשפ"א במאי 2021 - הפך המושג 'משילות' לרווח בשיח הציבורי ולשכיח מאוד בכותרות העיתונים. חוברת הוכנה במטרה לגבש מסד תיאורטי בסוגיה זו. היא מוגשת לכם בחלוקה לפרקים, וניתנת להורדה כאן.