התנתקות 3

<p>P.M ARIEL SHARON'S DISENGAGEMENT PLAN. IN PHOTO, TRASHCNAS AT THE ENTRANCE TO MORAG SETTLEMENT IN ATTEMPT TO BLOCK THE WAY TO THE EVACUATING FORCES.</p> <p>úåëðéú ääúðú÷åú ùì øàù äîîùìä àøé÷ ùøåï îçáì òæä åöôåï äùåîøåï. áöéìåí, äëðéñä ìéùåá îåøâ, çñåîä áòæøú ôçé àùôä, ìîðéòú ëðéñú ëåçåú äáéèçåï äáàéí ìôðåú àú úåùáé äî÷åí.</p>

Comments

הערות לפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.