שרית אונגר-משיח: תקשורת ארגונית

תקשורת ארגונית או תקשורת בארגון (Organizational communication) היא התקשורת (חומר, אנרגיה ומידע) הזורמת בין פרטים ומחלקות בארגונים. לאיכות התקשורת הארגונית יש קשר ישיר לאפקטיביות של הארגון, לפרודוקטיביות שלו ולאיכות תהליכי קבלת ההחלטות בו...

שני סבח: למידה ארגונית מהי?

 למידה ארגונית (Organizational Learning) היא מכלול תהליכים ואירועים המתרחשים בארגונים, ובהם מתחולל אצל אנשים בארגון שינוי בידע, במיומנויות, בדפוסי הפעולה ובדפוסי המחשבה הקשורים לתחומי הפעולה של הארגון. פרטים ומחלקות בארגון (כדוגמת מכירות, משאבי אנוש, שיווק וכדומה), מייצרים ידע כל העת; עובדים - שאחראים על תהליכי ייצור ופיתוח - מביאים פתרונות ייצור, שיווק ורבים נוספים אשר מייעלים תהליכי עבודה ומהווים חלק מהולדת אבני דרך חדשים בתהליכי למידה, שיסייעו לארגון לצעוד קדימה...

שני סבח: מחויבות ארגונית וחשיבותה

מחויבות ארגונית הוא מושג מפתח בניהול עובדים, המקשר בין העובד, כפרט, לבין הארגון. ארגונים - שרבים מעובדיהם מחויבים להם - נהנים מביצועי עובדים טובים יותר, משמע, ממִמּוּשׁ, טוב יותר של מטרות הארגון על ידי העובדים. הם סובלים פחות מנטישת עובדים, ואמורים ליהנות מפרודוקטיביות רבה יותר ומהרמוניה גדולה יותר ביחסי העבודה...

שרית אונגר-משיח: היררכיה לא-פורמלית בארגון

מצב קשרי ההיררכיה בארגון אינו דומה, בדרך כלל, לזה המתואר ב'תרשים העץ' הארגוני. השוואת קשרי ההיררכיה המוצהרים לאלה שבפועל, מלמדת על מצבו הניהולי: היא מצביעה על מצבים של תת ניהול או, להבדיל, של 'היררכיה לוחצת', שמדכאת קשרי עבודה. בדיקה תקופתית של זרימת הסמכות והאחריות בארגון מסייעת לשמור אותו במצב של אופטימיזציה, ולהגביר פרודוקטיביות.

שני סבח: כישורים ברי משמעות בעולמות השיווק והטכנולוגיה

בכל תחום עיסוק ישנם כישורים ומיומנויות מסוימים, שעושים את ההבדל... שאלה שמחזיקים בהם משמרים ביתר קלות מחבריהם את תפקידיהם ואת מקום עבודתם, והם שיוצרים עבורם 'קרש קפיצה' לתפקידים נחשקים יותר בתחום. מהם אותם כישורים בתחומים של אסטרטגיה שיווקית וטכנולוגיה?

שדה הגז 'תמר' כ'צוואר בקבוק'

משבר הזרמת הגז משדה 'תמר', בספטמבר 2017, מזמן לנו המחשה מצוינת לאחד הכשלים הניהוליים המשמעותיים ביותר בעולם הניהול: היווצרות צווארי בקבוק במערכת, והסיכון האסטרטגי הטמון בהם. המציאות היא בית הספר המשוכלל ביותר: היא מאפשרת לנו לחוש את המשמעות של היעדר מגוון, ותלות בשדה גז אחד, באסדת קידוח אחת ובצינור אחד; וגם את הלקח הענק שאנחנו מסרבים ללמוד: את המחירים שאנו משלמים בהתעקשותנו להתעלם מניסיון העבר...

מנהיגות תיווצר תמיד, בין באופן טבעי ובין מלאכותי

לפניכם מקרה לימודי, הממחיש, עד כמה מנהיגות היא תופעה, המתהווה באופן טבעי בתוך קבוצות אנושיות. ההיררכיה הארגונית מפריעה להיווצרות מנהיגים טבעיים, אך לא תמיד מונעת אותה. כיוון שכך, השימוש במנהיגים טבעיים בארגונים הוא מיומנות רשתית, שכדאי למנהלים לסגל לעצמם... 

מנהיגות קולקטיבית

בניגוד למה שנוטים לחשוב בדרך כלל, מנהיגות אינה מתגלמת רק באישיותו של מנהיג בודד, וההיסטוריה מלאה בניסיונות ליצור מנהיגות קולקטיבית. יחד עם זאת חובה להדגיש כי גם מודלים אלה כפופים למאבק העוצמה, שממשיך להתנהל באופן דינאמי, והם פועלים בדרך כלל בצורה טובה רק כאשר יחסי הכוחות ביניהם ברורים, ונשארים סטטיים לאורך זמן.

מהיעדר מנהיגות למנהיגות מלאה

כשאנחנו מדברים על 'מנהיג', אנו מתכוונים בדרך כלל למנהל של ארגון של עם או של מדינה, שמשפיע על כל תחום כמעט מתחומי החיים של המערכת שעליה הוא מופקד. אבל, האמת היא שבמערכות מורכבות שונות - אנושיות ואחרות - קיימים דפוסים שונים וקוטביים של מנהיגות, מהיעדר מנהיגות בכלל ועד מנהיגים קלאסיים, בנוסח 'המקובל'. את המאמר הזה נקדיש לשלושת הדפוסים הנפוצים ביותר...